ABC Karty Polaka

Informacje o Karcie Polaka zebrane w pigułce. Czy warto zainteresować się dokumentem dla obywateli za granicą?

ABC Karty Polaka
Kto może ubiegać się o ten dokument i w jakim celu?

Czym jest, a czym nie jest Karta Polaka? Kto może się o nią ubiegać i na jakich zasadach? Jakie korzyści płyną z jej posiadania? Od roku 2008 wydano ponad 150 tys. Kart Polaka, a zainteresowanie tym dokumentem wciąż rośnie. Poznaj niezbędne informacje dotyczące tego dokumentu.
 

Czym jest Karta Polaka?

Polskie MSZ definiuje Kartę Polaka jako dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego.

Posiadanie Karty Polaka nie jest jednak równoznaczne z:
 
 • przyznaniem polskiego obywatelstwa,
 • przyznaniem prawa do osiedlania się na terytorium Polski,
 • nabycia prawa do przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej bez posiadania wizy.
 

Kto może ubiegać się o Kartę Polaka?

Karta może być przyznana jedynie osobom, które w dniu złożenia wniosku posiadają obywatelstwo jednego z niżej wymienionych państw:
 
 • Armenii,
 • Azerbejdżanu,
 • Białorusi,
 • Estonii,
 • Gruzji,
 • Kazachstanu,
 • Kirgistanu,
 • Litwy,
 • Łotwy,
 • Republiki Mołdowy,
 • Federacji Rosyjskiej,
 • Tadżykistanu,
 • Turkmenistanu,
 • Ukrainy,
 • Uzbekistanu.

O przyznanie karty mogą ubiegać się również osoby o potwierdzonym pochodzeniu polskim na mocy ustawy z 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Wnioskodawca musi uważać się za Polaka i spełniać następujące warunki:
 
 • posiadać znajomość języka polskiego przynajmniej w stopniu podstawowym i traktować go jako język ojczysty,
 • wykazać związek z Polską poprzez znajomość i kultywowanie polskich tradycji oraz zwyczajów,
 • złożyć pisemną deklarację o przynależności do Narodu Polskiego w obecności konsula RP,
 • wykazać odpowiednie powiązania rodzinne z Polską (gdy jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków posiadało narodowość bądź obywatelstwo polskie) lub przedstawi odpowiednie zaświadczenie potwierdzające aktywne uczestnictwo (przez okres co najmniej ostatnich 3 lat) w odpowiednich organizacjach promujących kulturę i język polski.
 

W jaki sposób ubiegać się o Kartę?

Procedura ubiegania się o Kartę Polaka trwa ok. 3 miesięcy i przebiega w następujących etapach:
 
 1. Złożenie pisemnego wniosku - dostępny na stronie internetowej konsulatu,
 2. Rozmowa z konsulem,
 3. Decyzja o przyznaniu karty.

Karta ważna jest przez 10 lat od momentu jej przyznania (co najmniej na 3 miesiące przed upływem ważności należy złożyć wniosek o jej przedłużenie) oraz automatycznie traci ważność w momencie otrzymania obywatelstwa polskiego bądź zezwolenia na stałe osiedlenie się na terytorium RP.

 

Prawa posiadacza Karty Polaka

Na mocy ustawy o Karcie Polaka z dnia 7 września 2007 r. osoba ją posiadająca ma prawo do:
 
 • podjęcia legalnej pracy na terytorium Polski bez konieczności otrzymania zezwolenia na pracę,
 • rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na takich samych warunkach jak polscy obywatele,
 • korzystania z bezpłatnego systemu oświaty w Polsce na poziomie podstawowym, średnim i wyższym opisanych w ustawach z dnia 7 września 1991 r. oraz 27 lipca 2005 r.,
 • możliwości uczestnictwa w badaniach naukowych oraz ubieganie się o stypendia na terytorium RP,
 • korzystania w nagłych przypadkach z bezpłatnej opieki zdrowotnej na terenie RP na takich samych warunkach jak polscy obywatele,
 • możliwości bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych,
 • 37% zniżki na przejazdy kolejowe po Polsce (pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe),
 • możliwości ubiegania się w pierwszej kolejności o państwowe lub samorządowe środki finansowe zarezerwowane dla wspierania Polaków za granicą,
 • możliwości ubiegania się o bezpłatną wizę krajową (polską) ważną na rok z okresem pobytu 365 dni.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie