ABC zasiłku rodzinnego

Podstawowe informacje o zasiłku rodzinnym wraz z ostatnimi zmianami. Dowiedz się kto ma prawo do otrzymywanie świadczenia rodzinnego oraz w jakiej wysokości.

ABC zasiłku rodzinnego
Wszystko, co warto wiedzieć o zasiłku na dziecko

Zasiłek rodzinny to wypłacane co miesiąc świadczenie mające pomóc w wychowaniu i utrzymaniu dziecka. W roku 2016, zgodnie z przyjętymi w czerwcu ubiegłego roku wytycznymi Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, zmieniają się kryteria dochodowe oraz wysokość kwot wypłacanych w ramach podstawowego świadczenia rodzinnego.
 

Co warto wiedzieć o zasiłku rodzinnym?

 

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Prawo do pobierania zasiłku rodzinnego mają rodzice, jeden z rodziców lub opiekunowie prawni dziecka. W sytuacji, gdy opiekun faktyczny wychowanka złożył do sądu wniosek o przysposobienie dziecka, prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje również jemu. Transze świadczenia wypłacane są także pełnoletnim osobom uczącym się, które nie są na utrzymaniu rodziców ze względu na ich śmierć lub sądowe pozbawienie ich prawa opieki.

 

Kiedy przysługuje nam zasiłek rodzinny?

Prawo do otrzymywania comiesięcznych transz zasiłku mają rodziny, w których dochód na jedną osobą nie przekracza 674 złotych w przypadku kryterium ogólnego oraz 764 złotych dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne.

⇒ W obu przypadkach postanowienia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych zwiększyły wysokość kryterium dochodowego o 100 złotych – nowe stawki obowiązują od listopada 2015 roku, a w listopadzie 2017 roku mają wzrosnąć o kolejne 80 złotych.

Nowe wytyczne wprowadzają również zasadę „złotówka za złotówkę”, w myśl której rodziny o dochodzie przekraczającym ustawowo określone wartości nie stracą automatycznie prawa do zasiłku – ich świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę, o którą dochód przekroczył określony ustawą poziom.

Transze zasiłku wypłacane będą do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat lub do chwili, gdy zakończy ono naukę w szkole z zastrzeżeniem, że nie będzie to trwało dłużej niż do ukończenia przez dziecko 21 lat.

W przypadku rodziców bądź opiekunów dzieci z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności kontynuujących naukę na studiach wyższych, zasiłek wypłacany może być do ukończenia przez dziecko 24 lat.

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego powinien zostać złożony w urzędzie gminy lub miasta odpowiadającemu naszemu miejscu zamieszkania. Świadczenie rodzinne zwolnione jest z podatku.

 

Jakie kwoty zasiłku przysługują rodzicom i opiekunom?

W listopadzie 2015 roku zaczęły obowiązywać nowe stawki miesięcznych świadczeń rodzinnych.
 
  • Rodzice lub opiekunowie mający na wychowaniu dziecko nie starsze niż pięcioletnie otrzymają co miesiąc kwotę w wysokości 89 złotych na dziecko – stawka wzrosła o 12 złotych w porównaniu z wcześniej obowiązującą.
  • Wychowującym dziecko w wieku od 6 do 18 lat przysługuje 118 złotych miesięcznie na dziecko – tu stawka również wzrosła o 12 złotych w porównaniu z wcześniej obowiązującą.
  • 129 złotych przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci w wieku od 19 do 23 lat – tu stawka wzrosła o 14 złotych.
W listopadzie 2016 roku obecnie obowiązujące stawki wzrosną o 6 złotych, a na listopad 2017 roku zaplanowane są kolejne podwyżki przewidywanych kwot zasiłku.

 

Kto nie ma prawa do zasiłku rodzinnego?

​Zasiłek rodzinny nie zostanie przyznany w następujących sytuacjach:
 
  • dziecko lub osoba ucząca się ma zapewnioną całodobową opiekę w przystosowanej instytucji,
  • zasiłek rodzinny wypłacany jest pełnoletniej lub uczącej się osobie na własne dziecko,
  • rodzina jest uprawniona i otrzymuje zasiłek rodzinny poza granicami Polski,
  • dziecko lub osoba ucząca się są zamężne lub żonate,
  • matce lub ojcowi samotnie wychowującemu dziecko, które zgodnie z orzeczeniem sądu nie posiada uprawnień do świadczenia alimentacyjnego (dozwolone w niektórych przypadkach, między innymi śmierci jednego lub obojga rodziców czy braku danych ojca dziecka)


DO PRZECZYTANIA:
ABC urlopu macierzyńskiego »
ABC urlopu wychowawczego »
ABC Karty Dużej Rodziny »
Życie rodzinne a kariera, czyli zachowaj work life balance »
Prawo pracy: Jakie prawa ma pracująca mama? »
Niania czy żłobek, czyli pracujący rodzice i dziecko »
Najlepsze polskie miasta dla rodzin z dziećmi »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie