Co musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość złożyć może każdy, kto z przyczyn od siebie niezależnych utracił zdolność spłaty zobowiązań względem wierzycieli. Co zawrzeć we wniosku kierowanym do sądu?

Co musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką?
Jakich informacji nie można pominąć, wniokując o ogłoszenie upadłości?
 • upadłość konsumencka
 • niewypłacalność

Osoba fizyczna, która z przyczyn od siebie niezależnych utraciła zdolność spłaty swoich zobowiązań względem wierzycieli, ma prawo wnioskować do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek o upadłość złożyć mogą również kredytobiorcy, których sumaryczna wysokość długu przekroczy wartość ich majątku. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej równoznaczne jest z ustaleniem nowego planu spłaty dla dłużnika oraz wyznaczeniem syndyka, który zarządzać będzie mająkiem postawionego w stan upadłości. Jak złożyć wniosek o upadłość i co w nim zawrzeć?

 

Wniosek o upadłość konsumencką

 

Poprawnie skonstruowany wniosek o upadłośc musi zawierać:

 

DANE

 • dane adresata wniosku, a więc nazwę sądu wraz z adresem siedziby,
 • dane nadawcy wniosku, a więc dane osobowe dłużnika wraz z miejscem zamieszkania,

 

POWÓD

 • wyjaśnienie zasadności wniosku z możliwie pełną dokumentacją potwierdzającą zdarzenie, które odebrało dłużnikowi możliwość regulowania zobowiązań względem wierzycieli (np. poświadczenie wypadku w wyniku którego dłużnik stracił zdolność do pracy),

 

MAJĄTEK

 • spis majątku dłużnika wraz z określeniem miejsca, w którym się on znajduje i jego szacunkową wyceną dokonaną na podstawie obowiązujących w momencie składania wniosku cen rynkowych,
 • wykaz wszelkich hipotek czy zastawów ustanowionych na majątku dłużnika,

 

REJESTR DŁUGÓW I WIERZYCIELI

 • historię dokonywanych do tej pory spłat zobowiązań wobec wierzycieli z uwzględnieniem ich kwot i terminów płatności,
 • listę wszystkich wierzycieli wraz z ich danymi adresowymi, wysokością kwot długu, terminami spłaty, sposobami regulowania zadłużenia i ustanowionymi zabezpieczeniami pożyczek,
 • spis ewentualnych dłużników, a więc osób fizycznych lub firm zobowiązanych finansowo względem podmiotu wnioskującego o upadłość wraz z wysokością długu, terminami płatności i sposobami regulowania zadłużenia,
 • informację dotyczącą postępowań egzekucyjnych lub wykonawczych prowadzonych względem dłużnika (postępowania komornicze, wyroki sądowe, nakazy zapłaty itd.)

 

Gdzie należy składać wnioski?

 

Prawo złożenia wniosku przysługuje zarówno dłużnikowi, jak i każdemu z jego wierzycieli, wobec których dłużnik zalega ze spłatą zobowiązań finansowych. 

 

Wniosek o upadłość kierowany jest do sądu rejonowego, a jego złożenie wiąże się z uiszczeniem opłaty wynoszącej 200 złotych (dłużnik w bardzo trudnej sytuacji matrialnej wystąpić może do sądu o zwolnienie z konieczności zapłaty).

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie