Co to jest CIT?

CIT idzie w parze z PITem każdego roku. Kto jest zobowiązany do opłacenia podatku od osób prawnych?

Co to jest CIT?
Kto jest zobowiązany do opłacania CIT?

Definicja CIT, regulacje prawne i wymiar

Pod popularnym skrótem CIT, pochodzącym od angielskiego określenia Corporate Income Tax, kryje się podatek dochodowy od osób prawnych. Jest to obciążenie fiskalne dotyczące przedsiębiorstw i innych, choć nie wszystkich, podmiotów mających osobowość prawną.

W Polsce podatek został wprowadzony ustawą z 31 stycznia 1989 roku. Niemal trzy lata później, bo 15 lutego 1992 roku, została uchwalona obowiązująca do dziś, ustawa regulująca kwestie związane z CIT. Poza tym aktem prawnym, istnieją rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące tego podatku. CIT zaliczany jest do grupy podatków bezpośrednich, a w Polsce, w roku podatkowym 2015 jego stawka wynosi 19%.

Kto podlega opodatkowaniu CIT?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, do jego odprowadzania zobowiązane są wszystkie osoby prawne, za wyjątkiem ściśle określonych podmiotów, które są z niego zwolnione, między innymi:

 • Narodowego Banku Polskiego,
 • przedsiębiorstw zagranicznych,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy
 • organizacji religijnych.

Wśród podatników podlegających opodatkowaniu można wymienić

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne, tworzone przez nie podatkowe grupy kapitałowe (spółki powiązane interesami kapitałowymi, które spełniają szczegółowe kryteria),
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • spółki komandytowo-akcyjne i inne.

Istnienie obowiązku podatkowego oraz jego zakresu jest zależne od siedziby podatnika lub jego zarządu. Podmioty lub ich zarząd, które mają, na zasadzie rezydencji, siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają opodatkowaniu od całości swojej działalności, bez względu na miejsce jej prowadzenia. Podmioty nie spełniające powyższego kryterium podlegają obowiązkowi podatkowemu wyłącznie w stosunku do swojej działalności prowadzonej na terenie RP.

Praktyka opodatkowania

Wyżej wymienione podmioty podlegają opodatkowaniu według obowiązującej w danym roku podatkowym stawki. Wymiar podatku liczony jest od podstawy opodatkowania. Jest nią dochód będący różnicą między przychodem, a sumą dopuszczonych przez ustawodawcę kosztów jego uzyskania, pomniejszony o dozwolone odliczenia. Wyjątkiem od powyższej zasady może być opodatkowanie CIT następujących kategorii:

 • przychody z tytułu praw autorskich lub dywidend osiąganych przez podatników mających swe siedziby za granicą,
 • przychody z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach osób prawnych osiągane przez podmioty krajowe.

Poza wcześniej wymienionymi podmiotowymi zwolnieniami z CIT, istnieją zwolnienia przedmiotowe, czyli dotyczące specyfiki działalności. Wśród nich można wymienić na przykład:

 • działalność rolniczą podlegająca podatkowi rolnemu,
 • gospodarkę leśną (podatek leśny),
 • prowadzenie floty morskiej (podatek tonażowy).

Podatek CIT jest często wykorzystywany jako forma porównywania przyjazności danego kraju wobec przedsiębiorstw, głównie w związku z istnieniem rajów podatkowych, w których płacenie CIT nie jest obowiązkiem osób prawnych.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie