Co to jest instytucja finansowa?

Dla większości z nas instytucja finansowa to organizacja, której głównym zadaniem jest obrót naszymi pieniędzmi. Nie łatwo jest znaleźć szczegółową definicje takiego podmiotu. Sprawdź jakie informacje możemy znaleźć w polskim prawie.

Co to jest instytucja finansowa?

Każdego dnia słyszymy o tej czy innej instytucji finansowej, najczęściej skupiając się wyłącznie na bankach czy firmach pożyczkowych działających na polskim rynku. Termin ten nie ogranicza się jednak do tych dwóch instytucji. Prawdą jednak jest, że prawo polskie nie jest jednolite w tej kwestii i ciężko znaleźć konkretną definicję tego rodzaju organizacji. 

 

W Kodeksie spółek handlowych wymienione są następujące instytucje, które możemy określić mianem finansowych: banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i powiernicze oraz ich towarzystwa, zakłady ubezpieczeń, fundusze i towarzystwa emerytalne, warunkiem jest posiadanie siedziby w Polsce lub innym kraju, który należy do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

 

Dodatkowe informacje w tej kwestii możemy znaleźć w ustawie o prawie bankowym, która instytucję finansową definiuje jako podmiot, który nie jest bankiem czy instytucją kredytową a głównym źródłem jego przychodów jest działalność polegająca na: 

- kupnie i sprzedaży akcji,

- udzielaniu pożyczek,

- wymianie aktywów w leasingu,

- oferowaniu usług związanych z nabywaniem i zbywaniem wierzytelności,

- transferze środków pieniężnych,

- wydawaniu i zarządzaniu instrumentami płatniczymi,

- zapewnianiu gwarancji, poręczeń lub zaciągania innych zobowiązań nieujmowanych w bilansie, 

- obrocie na rachunek własny lub rachunek innej osoby posiadającej zdolność prawną: terminowymi operacjami finansowymi, instrumentami rynku pieniężnego oraz papierami wartościowymi,

- braniu udziału w emisji papierów wartościowych lub świadczeniu powiązanych usług,

- zarządzaniu aktywami,

- świadczeniu usług w zakresie doradztwa finansowego, w tym inwestycyjnego,

- pośrednictwie na rynku pieniężnym.

 

Powyższe informacje umożliwiają zawężenie ilości przedsiębiorstw, które mogą zostać określone mianem instytucji finansowych. 

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie