Czym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka?

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw najmłodszEmail ych obywateli, dbając o ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo. 

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka?
Bezpieczeństwo dzieci ponad wszystko

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku ustanowiła urząd Rzecznika Praw Dziecka. Jest to jednoosobowy organ władzy państwowej, powoływany na pięcioletnią kadencję przez Sejm na wniosek grupy co najmniej 35 posłów, nie mniej niż 15 senatorów lub reprezentujących izby marszałków.

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka? Jakie są jego najważniejsze obowiązki?

Obowiązki Rzecznika dzieci

Odpowiadający za swoje działania bezpośrednio przed Sejmem i Senatem RP, Rzecznik Praw Dziecka ma obowiązek przedstawić izbom parlamentarnym raport uwzględniający podejmowane przez niego akcje na rzecz przestrzegania praw dziecka w Polsce.

Do najważniejszych obowiązków rzecznika należy bowiem ochrona praw dziecka, takich jak:

  • prawo do życia,
  • zdrowia,
  • wychowania w bezpieczeństwie, w rodzinie,
  • prawo do nauki i
  • dorastania w godnych warunkach.

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw wszystkich dzieci, specjalną uwagę poświęcając tym niepełnosprawnym, które z racji ograniczeń fizycznych lub intelektualnych mogłyby mieć utrudniony start w dorosłość.

Jego zadaniem jest interwencja w przypadku naruszenia podmiotowości lub godności dziecka, jego prawa do zrównoważonego, harmonijnego rozwoju, kształcenia się. Rzecznik Praw Dziecka ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo dziecka, chroniąc je przed jakimikolwiek formami przemocy, zaniedbania, agresji, demoralizacji czy uwłaczającym mu traktowaniem.

Współpraca z innymi organami

Rzecznik kieruje się zasadami dbałości o interesy najmłodszych i w trosce o dobro każdego dziecka współpracuje z innymi osobami. Rzecznik Praw Dziecka ma obowiązek zgłaszać organom władzy państwowej (np. Rzecznikowi Praw Obywatelskich), odpowiednim organizacjom lub instytucjom wszelkie przejawy naruszeń prawa dziecka wraz z wnioskiem o podjęcie stosownych akcji. Może również:

  • wnosić o złożenie odpowiednich deklaracji lub wyjaśnień wraz z koniecznymi dokumentami w przypadku naruszenia praw dziecka,
  • przedkładać wnioski i projekty mające na celu zapewnienie dzieciom ochrony i egzekwujące przestrzeganie ich praw.

Nowelizacja ustawy pozwala rzecznikowi na wystąpienie ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego zarówno w postępowaniach cywilnych, jak i karnych, oraz na uczestnictwo w prowadzonych przed Trybunałem Konstytucyjnym procesach odnoszących się do skarg konstytucyjnych.

Do rzecznika zgłosić się mogą zarówno osoby indywidualne, jak i jednostki organizacyjne, przede wszystkim te działające w ochronie praw dziecka w społeczności lokalnej. Jako organ kontrolny pełniący również funkcje ostrzegawcze i inicjujące powstawanie nowych działań na rzecz ochrony praw dziecka rzecznik upublicznia informacje o bieżącym stanie egzekwowania praw najmłodszych w Polsce i poddaje je uwadze opinii publicznej. 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie