Czynny żal a uniknięcie kary skarbowej

Czynny żal może pomóc w uniknięciu kary za wykroczenia skarbowe. Kogo skrucha może uratować przed grzywną?

Czynny żal a uniknięcie kary skarbowej
Nieświadomy błąd w zeznaniu nie musi być drogi

Opłacanie podatków oraz składanie deklaracji podatkowych w urzędach skarbowych to podstawowe obowiązki każdego z obywateli. Unikanie odpowiedzialności podatkowej jest surowo karane, a istotne uchybienia i przewinienia mogą doprowadzić nawet do pozbawienia wolności. Grzywny czy mandatu skarbowego może jednak nie uniknąć i ten, kto deklarację złożył z niewielkim opóźnieniem lub dokonał przypadkowej pomyłki. Czy uniknięcie kary skarbowej jest możliwe?
 

Podatniku, poznaj czynny żal

Każdy, kto popełnił błąd w zeznaniu podatkowym lub dokonał innego wykroczenia skarbowego, może uniknąć kary wypełniając specjalny formularz - okazując czynny żal. Dokument trafi do urzędu skarbowego, powiadamiając organ o dokonanym przewinieniu i ujawniając, w jakich okolicznościach doszło do wykroczenia oraz kto był w jego zaistnienie zaangażowany.

Każda osoba, która decyduje się na złożenie czynnego żalu, zobowiązuje się jednocześnie do pokrycia należności wynikającej z błędu w zeznaniu. Wyrażenie skruchy wobec popełnionej nieprawidłowości może zwolnić obywatela z odpowiedzialności karnej, jednak nie z opłaty podatku. Podatnik może uregulować wyliczoną kwotę przed lub po złożeniu wniosku w urzędzie.
 

Jak i gdzie okazać czynny żal?

Czynny żal należy złożyć w formie pisemnej, wypełniając odpowiedni formularz. Dokument może zostać wysłany pocztą lub dostarczony osobiście do wybranego urzędu skarbowego.

Powinien zawierać informacje o:

  • adresacie i nadawcy dokumentu,
  • istocie popełnionego przewinienia podatkowego,
  • wszystkich ważnych dla sprawy okolicznościach,
  • osobach zaangażowanych oraz
  • formie zadośćuczynienia za wykroczenie – najczęściej wskazującej w jaki sposób uregulowane zostaną zaległe należności wraz z odsetkami.

Odsetki naliczane są jako powiększona o 2 punkty procentowe dwukrotność podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego ogłoszonej przez NBP z zastrzeżeniem, że stawka odsetek wyniesie nie mniej niż 8%. Podatnik ma obowiązek samodzielnego wyliczenia należnych odsetek i uregulowania całkowitej należności przed otrzymaniem wezwania z urzędu.

Czynny żal może zostać również wyrażony słownie w obecności urzędnika i wpisany do protokołu.
 

Czynny żal – do kiedy?

Termin składania formularza potwierdzającego skruchę za dokonany czyn i obietnicę naprawy szkód podatkowych nie jest nigdzie określony. Dokument powinien zostać złożony jak najszybciej, zanim urząd skarbowy rozpocznie postępowania przeciwko popełnionym wykroczeniom. Czynny żal nie zostanie uznany w sytuacji, gdy fiskus posiada dowody przeciwko podatnikowi lub rozpoczął postępowanie kontrolne w celu ich uzyskania.
 

Kto nie uniknie kary skarbowej?

Na uznanie czynnego żalu nie mają szans ci, którzy:

  • zawiadomienie złożyli zbyt późno, tj. w momencie, gdy urząd skarbowy wie o popełnieniu wykroczenia,
  • odpowiedzialni byli za wykonanie zabronionego czynu,
  • kierowali lub zorganizowali grupę, która dopuściła się przestępstwa,
  • wykorzystali podległość osoby trzeciej w celu nakazania jej dokonania czynu zabronionego,
  • podejmowali próby nakłonienia innych do popełnienia wykroczenia celem poinformowania organów odpowiedzialnych i pociągnięcia ich do odpowiedzialności
 

Czynny żal to szansa dla tych, którzy nieświadomie popełnili wykroczenia podatkowe. Wypełnienie formularza i jak najszybsze skierowanie go do urzędu skarbowego może pomóc w uniknięciu kary, nie zwolni jednak z obowiązku uregulowania zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie