Jak uzyskać dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to rozwiązanie dla tych, którzy nie podlegają obowiązkowi opłacania składek na NFZ. Jak postarać się o jego przyznanie?

Jak uzyskać dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?
Brak ubezpieczenia może odbić się na naszym zdrowiu

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to opcja dla tych, którzy nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, a chcieliby korzystać z usług Narodowego Funduszu Zdrowia, opłacając comiesięczne składki w określonej ustawą wysokości. Ubezpieczenie zdrowotne to podstawa uzyskania opieki lekarskiej na terenie kraju, jak i poza nim, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wniosek o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Dostępny na stronie NFZ wniosek należy złożyć w wybranym oddziale funduszu (pełen wykaz placówek znaleźć można m.in. w Internecie).

  • We wniosku podać należy podstawowe informacje o sobie, takie jak numer PESEL, imię, nazwisko czy adres zamieszkania.
  • Nie zapomnijmy podać danych osobowych członków rodziny, które wraz z nami zostaną objęte ubezpieczeniem.
  • We wniosku wskazać musimy również, kiedy ma zacząć przysługiwać nam dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne oraz poinformować, jak długo nie przysługiwało nam ubezpieczenie obowiązkowe (jeśli okaże się, że był to okres dłuższy niż 3 miesiące, poniesiemy koszty dodatkowe, których wysokość uzależniona będzie od długości wskazanego okresu).

Co oprócz wniosku?

W oddziale NFZ okazać będziemy musieli dowód tożsamości oraz dokument potwierdzający wygaśnięcie prawa do poprzedniego ubezpieczenia, czyli:

  • świadectwo pracy w przypadku osób zatrudnionych do tej pory na bazie umowy o pracę,
  • potwierdzenie utraty statusu osoby bezrobotnej z Urzędu Pracy w przypadku osób wcześniej niezatrudnionych,
  • ostatnią umowę zlecenie wraz z potwierdzeniem zgłoszenia do ubezpieczenia, 
  • dokumenty potwierdzające zamknięcie działalności gospodarczej oraz druki ZUS ZWUA i ZWPA,
  • potwierdzenie wyrejestrowania z ubezpieczenie w przypadku uprzedniego zgłoszenia do ubezpieczenia przez inną osobę lub instytucję,
  • formularz E-104 w przypadku osób uprzednio ubezpieczonych w innym kraju EU lub EOG.

Przyznanie ubezpieczenia

W najbliższym oddziale NFZ otrzymamy do podpisania umowę. Jeśli przerwa w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła więcej niż 3 miesiące, będziemy musieli uiścić opłatę dodatkową. Ponieważ może się ona okazać stosunkowo wysoka (szczególnie w przypadku osób nieopłacających składek ponad rok), możemy wnioskować o rozłożenie opłaty na raty. Istnieją również grupy osób, które zwolnione są z uiszczenia opłaty dodatkowej, między innymi osoby przebywające za granicą i opłacające składki w innym kraju lub obcokrajowcy, pobierający w Polsce naukę lub odbywający staż.

Na koniec w ciągu 7 dni od podpisania umowy należy udać się do urzędu ZUS, któremu podlegamy, i złożyć tam wypełniony druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA. Jeśli ubezpieczamy dodatkowo członków rodziny potrzebny nam będzie również druk ZUS ZCNA.

Składki na ubezpieczenie należy opłacać do 15 każdego miesiąca, obowiązkiem jest również złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. W 2015 roku wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie wynosi 9% podstawy wymiaru. 

Umowa oraz aktualny dowód zapłaty za dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wystarczy, byśmy mogli korzystać z usług NFZ.

Zakończenie ubezpieczenia

Każdy dobrowolnie ubezpieczony może zrezygnować z przyznanych świadczeń. W tym celu należy złożyć wniosek w oddziale NFZ wraz z załączonymi dowodami wpłaty za każdy miesiąc, w którym podlegało się ubezpieczeniu. Następnie konieczne jest wyrejestrowanie z ZUS.

Ubezpieczenie zdrowotne wygasa także w przypadku upłynięcia nieprzerwanego miesiąca bez uiszczenia odpowiedniej składki.

Więcej informacji można znaleźć na stronach NFZ oraz w oddziałach wojewódzkich.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie