Prawo pracy: Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Kiedy i na jakich zasadach pracodawca musi wypłacić ekwiwalent za urlop podlegającemu mu pracownikowi? 

Prawo pracy: Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Pracowniku, bądź świadom swych praw!

Niewykorzystane w naturze dni urlopowe muszą zostać wynagrodzone w postaci pieniężnej rekompensaty, czyli ekwiwalentu za urlop. Pracodawca ma obowiązek wypłaty ekwiwalentu zarówno za niewykorzystany urlop w roku bieżącym oraz za przeniesiony z roku poprzedniego. Na jakich zasadach jest przydzielany i jak go wyliczyć?  
 

ABC uzyskania ekwiwalentu za urlop

 

KIEDY ekwiwalent się NALEŻY?

Kodeks Pracy jasno określa (art. 171 § 1), że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę i jednocześnie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego (w całości bądź w części) przez pracownika, przysługuje mu ekwiwalent.


⇒ Praktyczny PoradnikKiedy pracownikowi należy się odprawa?

 
Mamy pracę dla Ciebie sprawdź >> ► Termin wypłacenia ekwiwalentu za urlop nie jest prawnie określony, jednak przyjmuje się, że powinien on zostać przekazany pracownikowi w ostatnim dniu zatrudnienia. To właśnie w tym dniu pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany w trakcie trwania umowy o pracę urlop. Otrzymanie ekwiwalentu we wcześniejszym terminie nie jest więc możliwe.  
 
► Pamiętajmy, że ekwiwalent nie jest częścią wynagrodzenia za pracę. W związku z tym, jeżeli ostatnim dniem zatrudnienia jest np. 31 maja, to właśnie w tym dniu powinien zostać wypłacony, a nie w dniu należnego wynagrodzenia np. do 10 dnia miesiąca następnego, tj. w tym przypadku do 10 czerwca.
 
► Co w przypadku niedotrzymania terminu wypłaty ekwiwalentu przez pracodawcę? Pracownikowi należą się wówczas odsetki za całkowity czas opóźnienia.

 

ZWOLNIENIE PRACODAWCY Z POWINNOŚCI WYPŁATY

Pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi ekwiwalentu, jeżeli za zgodą obu stron:
 
  • Pracownik wykorzysta zaległy urlop bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu obecnej umowy i jednocześnie
  • Pracownik pozostanie w stosunku pracy u tego samego pracodawcy na podstawie kolejnej umowy o pracę.
     
 

PROBLEMATYCZNY TERMIN WYPŁATY EKWIWALENTU

Nie zawsze dzień wypłaty ekwiwalentu pokrywa się z ostatnim dniem zatrudnienia pracownika. Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę przypada w sobotę, która akurat jest dniem wolnym od pracy, to wówczas pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent w pierwszym dniu roboczym następującym po rozwiązaniu umowy, tj. w poniedziałek.  

 

JAK WYLICZYĆ EKWIWALENT za urlop?

Upoluj lepszą pracę Codziennie nowe oferty!>> Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wylicza się przy użyciu współczynnika urlopowego obowiązującego w roku wypłacania ekwiwalentu (nawet w przypadku urlopu przeniesionego z poprzedniego roku). Współczynnik ten ustalany jest odrębnie w każdym roku kalendarzowym.

 
KROK 1: wyliczenie ekwiwalentu przysługującego za 1 dzień:
 
  • dzielimy sumę miesięcznych wynagrodzeń (np. 2000 zł) przez współczynnik urlopowy (21,00 za rok 2016 dla pracowników pełnoetatowych): 2000 zł : 21 = 95,24 zł
 
KROK 2: wyliczenie ekwiwalentu przysługującego za 1 godzinę:
 
  • dzielimy otrzymany ekwiwalent za 1 dzień urlopu przez dobową liczbę czasu pracy (np. pełny etat - 8 godzin) 95,24 zł : 8 godz. = 11,90 zł
 
KROK 3: wyliczenie ekwiwalentu przysługującego za ilość dni niewykorzystanego urlopu:
 
  • mnożymy otrzymany ekwiwalent za 1 godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu (np. 10 dni, tj. 80 godzin): 11,90 zł x 80 godz. = 952 zł
     
 

UWAGA NA PRZEDAWNIENIE

Pracownik ma prawo domagać się wypłaty ekwiwalentu przez okres 3 lat od momentu rozwiązania umowy z pracodawcą. Po tym okresie czasu roszczenia o wypłatę ulegają przedawnieniu. 

 
DO PRZECZYTANIA:
Prawo pracy: Okres wypowiedzenia 
Prawo pracy: Nadgodziny
Zwolnienie dyscyplinarne a prawa pracownika

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie