Czym jest emerytura pomostowa?

Emerytura pomostowa to jedno z świadczeń emerytalnych przysługujących pracownikom wykonującym szczególne zawody. Jakie?

Czym jest emerytura pomostowa?
System emerytalny w Polsce

Emerytura pomostowa to finansowe świadczenie przysługujące pracownikom wykonującym zadania o szczególnym charakterze lub zatrudnionych w szczególnych warunkach. Co warto wiedzieć o tym świadczeniu?
 

ABC emerytury pomostowej

 

Emerytura pomostowa - świadczeniobiorcy

Emerytura pomostowa to świadczenie, prawo do pobierania którego przysługuje osobom spełniającym wszystkie warunki określone ustawą z grudnia 2008 roku.

Pracownik uprawniony do otrzymywania świadczeń musi:
 
  • urodzić się nie wcześniej niż w 1948 roku,
  • osiągnąć odpowiedni wiek emerytalny (55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn),
  • posiadać udokumentowane doświadczenie zawodowe poświadczające pracę w szczególnym charakterze lub warunkach przez co najmniej 15 lat oraz
  • legitymować się udokumentowanym poświadczeniem okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącym nie mniej niż 20 lat w przypadku kobiet i nie mniej niż 25 lat w przypadku mężczyzn.

Co więcej, emerytura pomostowa przysługuje tylko osobom, które rozwiązały dotychczas trwające stosunki pracy z zatrudniającymi.

 

Emerytura pomostowa – szczególne warunki pracy

Ustawa mówi o możliwości przyznawania świadczeń osobom wykonującym szczególną pracę lub zatrudnionych w szczególnych warunkach. Co to znaczy?

Prawo do otrzymywania emerytury pomostowej mają zatrudnieni w trudnych okolicznościach:
 
  • pracujący pod ziemią, na wodzie lub pod wodą, w bardzo zimnym lub gorącym mikroklimacie,
  • wykonujący zadania w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia atmosferycznego,
  • trudniący się wymagającymi dużej sprawności fizycznej pracami czy
  • wykonujący ciężką prace fizyczną.

Emerytura pomostowa może więc zostać przyznana rybakom, pracownikom podziemnych kanałów ściekowych czy pracownikom statków powietrznych.

Świadczenie wypłacane jest również osobom wykonującym pracę o szczególnym charakterze, a więc na przykład wymagających dużej odpowiedzialności za zdrowie czy życie innych, dbałość o które może się zmniejszać wraz z utratą sił fizycznych czy zdrowia na skutek naturalnych procesów starzenia zachodzących w organizmie. Emerytura pomostowa może więc zostać przyznana również pracownikom pojazdów uprzywilejowanych czy ratownikom medycznym.

 

Wniosek o emeryturę pomostową

Emerytura pomostowa przyznawana jest na wniosek uprawnionego do otrzymywania świadczeń pracownika. Dokument może zostać złożony bezpośrednio w organie rentowym lub za pomocą formularza online zarówno przez ubezpieczonego, jak i jego pełnomocnika.

Wysokość emerytury pomostowej wyliczana jest przez ZUS, a bazą do jej określenia jest podstawa obliczenia emerytury oraz udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny dane o średnim dalszym trwaniu życia dla osób po 60 roku życia. Raz złożony wniosek można jeszcze wycofać, ale tylko do momentu uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu pracownikowi emerytury.

Prawo do otrzymywania świadczenia może zostać zawieszone, jeśli osoba je otrzymująca podejmie się pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie