ABC programu Erasmus

Program Erasmus to szansa na zdobycie niezapomnianych zagranicznych doświadczeń. Co warto wiedzieć?

ABC programu Erasmus
Chętni poznania świata? Erasmus czeka na Ciebie!

Cieszący się wielką popularnością Erasmus to program wymiany studenckiej utworzony w 1987 roku przez Komisję Europejską. Nazwę zawdzięcza duńskiemu filozofowi sprzeciwiającemu się ideom dogmatyzmu - Erazmowi z Rotterdamu, który swoją wiedzę i poglądy głosił w wielu miastach Europy, a cały majątek przekazał szwajcarskiemu Uniwersytetowi Bazylejskiemu. Założeniem programu jest finansowanie zagranicznych wyjazdów studentów w celu dzielenia doświadczeń kulturowych i edukacyjnych.

Erasmus – na czym polega wymiana?

Studenci, najczęściej tacy, którzy ukończyli przynajmniej jeden rok edukacji na szczeblu wyższym z pozytywnym wynikiem, mogą starać się o udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus.

  • Aplikując, wybierają trzy lokalizacje, będące jednocześnie uczelniami partnerskimi rodzimego uniwersytetu, zaznaczając, na którą udaliby się najchętniej.
  • O przyjęciu kandydata decyduje wiele czynników, między innymi budżet programu, liczba chętnych czy osiągane wyniki. Warunki przyjęcia określa rodzimy uniwersytet oraz poszczególne dziekanaty - zasady przyjmowania zgłoszeń oraz wybór kandydatów mogą zmieniać się w każdym roku akademickim.
  • Student, który uzyska zgodę na wyjazd opracowuje w porozumieniu z opiekunem program nauczania na zagranicznej uczelni, wybierając spośród dostępnych przedmiotów te pokrywające się z wykładanymi w Polsce lub te, które dodatkowo rozwiną wiedzę młodej osoby i pozwolą na zdobycie przydatnych umiejętności.
  • Program Erasmus gwarantuje, że okres spędzony za granicą zostanie wliczony w cykl edukacyjny i student nie będzie musiał powtarzać semestru czy nadrabiać zaległości (chyba że nie zaliczy któregoś z przedmiotów na uczelni zagranicznej).
  • Zaliczenie przedmiotów oraz zdobycie potrzebnej ilości punktów ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) leży wyłącznie po stronie studenta. Chociaż spora ilość wykładowców podchodzi do uczestników wymiany Erasmum nieco łagodniej, należy pamiętać, iż do egzaminów trzeba podejść jak pozostali studenci. 

W zależności od kraju, do którego student udaje się na Erasmusa, wyzwaniem często jest język. Wiele uniwersytetów akceptuje jedynie kandydatów, którzy, oprócz angielskiego, posiadają również przynajmniej komunikatywną znajomość obcego języka kraju destynacji. Zwyczajowo można także wziąć udział w kursie językowym organizowanym na uniwersytecie przyjmującym, często jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Stypendium programu Erasmus

Polskie uczelnie wypłacają studentom decydującym się na wymianę zagraniczną stypendia, których wysokość ustalana jest indywidualnie przez każdą placówkę i zależy od wysokości środków, jakimi dysponuje. Zdarza się, że studenci otrzymują po powrocie wyrównanie - często okazuje się bowiem, że wstępne szacunki nie pokryły się z realnymi kosztami wysłania studentów za granicę lub zgłosiła się mniejsza ilość kandydatów niż planowano w budżecie. Wysokość wypłacanego stypendium zależy też, między innymi, od kraju wybranego na pobyt za granicą. Otrzymywana kwota często nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów związanych z życiem studenckim za granicą, jest jednak bez wątpienia sporym ułatwieniem.

Erasmum tylko na studiach?

W ramach programu Erasmus można nie tylko studiować na zagranicznej uczelni (długość pobytu wynosi najczęściej jeden lub dwa semestry), ale też odbyć staż w branży związanej ze zdobywanym wykształceniem. Stażystom również wypłacane jest stypendium, najczęściej wyższe niż w przypadku zwykłego wyjazdu na studia, a praktyki trwają zazwyczaj trzy miesiące. Student sam musi poszukać za granicą firmy, która wyrazi chęć uczestnictwa w programie i ustalić z nią zgodny z oczekiwaniami rodzimej uczelni program stażu.

Nowości w Erasmusie

Do niedawna wyjazd na studia w ramach programu Erasmus można było zaliczyć tylko raz. Teraz ten sam student może aplikować dwukrotnie, raz na studiach pierwszego i raz na studiach drugiego stopnia.

W latach 2014-2020 realizowany będzie program międzynarodowych wymian studenckich Erasmus Plus łączący w jedno przedsięwzięcie założenia takich europejskich programów kulturalnych, edukacyjnych i sportowych jak Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius czy Grundtvig. Budżet programu wynosi 14,7 miliarda euro.

Większość młodych osób, którym udało wyjechać się na wymianę studencką, w pełni wykorzystują szansę na poznanie nowej kultury, ludzi oraz zdobycie doświadczeń z dala od rodzimego kraju. Poszerzanie horyzontów młodych ludzi pozwala im na więcej niezależności oraz budowanie własnego spojrzenia na świat.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie