Jak prawidłowo zamknąć rok podatkowy w firmie?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia bilansu zeszłorocznej działalności. Jak poprawnie rozliczyć rok podatkowy?

Jak prawidłowo zamknąć rok podatkowy w firmie?
Poprawne zamknięcie roku działalności to obowiązek przedsiębiorcy

Zamykanie roku podatkowego jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa. W praktyce zamknięcie roku zwykle sprowadza się do podobnych czynności, które można spotkać także w księgowości prowadzonej na uproszczonych zasadach.

Rok podatkowy a księga przychodów i rozchodów

W przypadku firm, które rozliczają się na podstawie KPiR, zamknięcie roku składa się z trzech elementów:

  • sporządzonego w sposób trwały remanentu, który powinien być wykonany na dzień 31 grudnia,
  • podsumowania zapisów w księdze z uwzględnieniem remanentu (powinien on być uwzględniony także wtedy, gdy jego wartość wynosi 0 zł),
  • ustalenie dochodu albo straty za dany rok.

W przypadku firm rozliczających się na podstawie KPiR mogą one zmienić formę opodatkowani do 20 stycznia. Do 20 lutego mogą zmienić sposób płacenia zaliczek na podatek dochodowy.

Rok podatkowy w pozostałych przypadkach

Poza przedsiębiorstwami, które prowadzą księgi przychodów i rozchodów, pozostałe przedsiębiorstwa zamykając rok podatkowy powinny wykonać następujące czynności:

  • zamykanie ksiąg rachunkowych - ustalenie sald końcowych, porównanie ich z wynikiem inwentaryzacji, dokonanie korekt jeśli są potrzebne, uzgodnienie obrotów na kontach analitycznych i syntetycznych - zamknięcie ksiąg rachunkowym może być przesunięte i dokonane najpóźniej w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
  • inwentaryzacja - tutaj warto pamiętać, że przeprowadzenie inwentaryzacji czy spisu z natury musi być udokumentowane, a wynik inwentaryzacji dodatkowo powinien być zweryfikowany z kontami księgowymi,
  • badanie sprawozdania finansowego - dotyczy to tylko wybranych przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 50 osób, osiągają przychody ze sprzedaży rzędu 5 milionów euro oraz banków, towarzystw ubezpieczeniowych czy domów maklerskich,
  • zatwierdzanie sprawozdania finansowego przez organ wskazany w statucie lub umowie spółki,
  • składanie sprawozdania w organie rejestrowym - jeśli sprawozdanie jest zatwierdzone, to powinno to nastąpić w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia,
  • ogłoszenie sprawozdania finansowego, sporządzonego z uwzględnieniem wszystkich wymaganych elementów.

Ostatnim elementem zamykania roku podatkowego jest otwarcie ksiąg rachunkowych saldami początkowymi, które są przenoszone z poprzedniego roku jako bilans otwarcia. 

Należy pamiętać, że zamykanie roku zwykle następuje na początku kolejnego roku podatkowego.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie