Jak przebiega rekrutacja do przedszkoli?

Rekrutacja do przedszkoli składa się z kilku etapów. Ich pozytywne przejście warunkuje przyjęcie naszego dziecka do grona przedszkolaków. Wyjaśniamy krok po kroku na czym polega cała procedura. 
 

Jak przebiega rekrutacja do przedszkoli?
Przełom w życiu rodziny: nasza pociecha zostaje przedszkolakiem

O rekrutacji do przedszkoli warto zainteresować się z wyprzedzeniem, aby na spokojnie wybrać najdogodniejszą placówkę dla swojej pociechy i o czasie złożyć wszystkie niezbędne dokumenty. Wszelkie informacje zdobędziemy osobiście w wybranym przedszkolu bądź poprzez stronę internetową urzędu miasta lub gminy. Jak wyglądają poszczególne etapy procesu rekrutacyjnego?  
 

Proces REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

 
 1. ZŁOŻENIE WNIOSKU

W terminie ustalonym przez dane przedszkole rodzic bądź prawny opiekun dziecka składa wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami.

 
 1. PODJĘCIE DECYZJI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ

W ustalonym terminie komisja rekrutacyjna weryfikuje złożone wnioski i podlicza punkty wyliczane na podstawie kryteriów ustawowych i dalej samorządowych.

Każde kryterium spełniane przez kandydata musi zostać potwierdzone odpowiednim dokumentem i przedłożone komisji rekrutacyjnej. Przykładowo będą to oświadczenia o wielodzietności rodziny czy orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Jeżeli liczba miejsc w przedszkolu jest mniejsza niż liczba chętnych dzieci, wówczas o kolejności przyjęcia decyduje liczba punktów przyznawana w poszczególnych etapach rekrutacji do przedszkola.

 

I etap rekrutacji

Na tym etapie jako pierwsze brane są pod uwagę kryteria ustawowe uznawane za podstawowe oraz miejsce zamieszkania dziecka – pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy lub miasta.

Kryteria ustawowe to:
 • wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 

II etap rekrutacji

W przypadku zakończenia pierwszego etapu rekrutacji oraz uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników lub gdy przedszkole wciąż dysponuje wolnymi miejscami następuje drugi etap rekrutacji do przedszkola. Opiera się on na kryteriach samorządowych i również jest odpowiednio punktowany.  

 
 1. OGŁOSZENIE LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI

Kolejnym etapem rekrutacji jest publiczne ogłoszenie listy kandydatów: zarówno zakwalifikowanych, jak i tych niezakwalifikowanych. 

 
 1. SKŁADANIE POTWIERDZEŃ

W przypadku obecności dziecka na liście zakwalifikowanych kandydatów, rodzic lub prawny opiekun ma zazwyczaj kilka dni na złożenie pisemnego oświadczenia, w którym potwierdza wolę przyjęcia pociechy do uczęszczania do przedszkola.

 
 1.  OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH DZIECI

Ostatnim etapem rekrutacji do przedszkola jest publiczne ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

CO  W PRZYPADKU ODMOWY PRZYJĘCIA DZIECKA?

Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola można przystąpić do postępowania odwoławczego. Rodzic powinien wystąpić z pisemnym wnioskiem kierowanym do komisji rekrutacyjnej, w którym poprosi o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola i na którego podstawie złoży odwołanie.
   

KONTYNUACJA UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola muszą pamiętać o wypełnieniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i złożeniu jej w terminie ustalonym przez dane przedszkole.


Dla zainteresowanych tematem przedszkolaków polecamy również: Krok po kroku: zapisy do przedszkola.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie