Jak wybrać odpowiednie zabezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie kredytu sprawi, że bank nie straci sumy zaangażowanej w umowę kredytową oraz należnych mu z jej tytułu odsetek.

Jak wybrać odpowiednie zabezpieczenie kredytu?
Formy zabezpieczenia różnią się w zależności od rodzaju kredytu oraz banku
  • hipoteka jako zabezpieczenie kredytu
  • kredyt mieszkaniowy
  • kredyt konsumpcyjny

Często jednym z warunków przystąpienia do umowy kredytowej jest wskazanie w jej treści odpowiedniego zabezpieczenia, które sprawi, że, w przypadku, gdy kredytobiorca utraci zdolność spłacania kolejnych rat kredytu, bank nie straci sumy zaangażowanej w umowę kredytową oraz należnych mu z jej tytułu odsetek, prowizji i wszystkich kosztów towarzyszących.

 

Banki zabezpieczają się szczególnie w przypadku, gdy o kredyt ubiegają się nowopowstające firmy, których przyszłe zyski nie dają się łatwo określić lub podmioty dysponujące niewielkim zapleczem finansowym. Zabezpieczenie kredytu to również opcja powstała z obawy, że przeprowadzone przez bank analizy zdolności kredytowej klienta okażą się błędne ze względu na pomyłki administracyjne lub niedokładność dostarczonych dokumentów.

 

Zabezpieczenie kredytu w zależności od rodzaju umowy

 

1. Kredyt mieszkaniowy – udzielany na zakup nieruchomości kredyt mieszkaniowy najczęściej zabezpieczany jest hipoteką, która obliguje do dokonania wpisu w księdze wieczystej nieruchomości wskazanej jako zabezpieczenie kredytu. W razie utraty zdolności kredytowej lub zaprzestania spłacania kolejnych rat kredytu wynikającego z innych przyczyn bank ma prawo dochodzić roszczeń ze wskazanej nieruchomości,

 

2. Kredyt konsumpcyjny – coraz popularniejszy w Polsce rodzaj kredytu przeznaczany na przykład na zakup sprzętu elektronicznego czy urządzeń do wyposażenia domu zabezpieczany jest najczęściej, w zależności od jego kwoty, 

 

  • hipoteką (patrz wyżej),
  • przywłaszczeniem - prawo własności do przedmiotu zabezpieczenia w przypadku utraty zdolności kredytowej lub zaprzestania spłacania kolejnych rat kredytu wynikającego z innych przyczyn przechodzi na bank, choć przedmiot fizycznie pozostać może w rękach kredytobiorcy lub
  • zastawem - przedmiot zabezpieczenia rejestrowany jest jako zastaw, ale prawo własności pozostaje przy kredytobiorcy,

 

3. Kredyty obejmujące niewielkie kwoty – formą zabezpieczenia umów kredytowych zawieranych na niewielkie sumy może być blokada środków na koncie bankowym kredytobiorcy – bank ma prawo pobierać z rachunku kwotę w wysokości odpowiadającej ratom kredytu wraz z należnymi odsetkami,

 

4. Kredyty wymagające zabezpieczenia dodatkowego (uzupełniającego) – dodatkowe zabezpieczenie kredytu przyjąć może formę 

 

  • weksla (wystawianego in blanco przez kredytobiorcę i uzupełnianego przez bank informacjami na temat sumy i terminu spłaty w przypadku zaprzestania przez dłużnika rozliczania zobowiązań kredytowych) lub
  • poręczyciela (w sytuacji, gdy dłużnik zaprzestanie spłaty rat kredytu konieczność uregulowania zadłużenia przeniesiona zostanie na inny podmiot fizyczny lub prawny, którego zdolność kredytowa i stan finansowy zostały uprzednio przeanalizowane przez bank).

 

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu warto upewnić się, jakich zabezpieczeń wymagał będzie bank. Zabezpieczenia kredytu różnią się między sobą w zależności od placówki i rodzaju umowy kredytowej.

 

Sprawdź również:

Kredyt dla bezrobotnych, czyli jakie dochody akceptują banki »

Ubezpieczenie kredytu - tak czy nie? »

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie