Jak wypełnić PIT 37?

Jak wypełnić PIT 37?

Poprawnie wypełniony PIT to brak problemów podatkowych

PIT 37 to jeden z najczęściej wypełnianych formularzy rozliczeń z urzędem skarbowym. Jak go poprawnie uzupełnić?

 • jak wypełnić PIT
 • podatek dochodowy

PIT 37 to formularz przeznaczony dla wszystkich tych, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli określony dochód (lub ponieśli finansową stratę) z tytułu wykonywanej pracy za pośrednictwem płatnika ze źródeł znajdujących się na terenie naszego kraju.

PIT 37 składają również osoby, które zarobiły na odsprzedanych akcjach bądź innych papierach wartościowych lub objęły udziały w spółkach lub spółdzielniach. Siłą rzeczy jest to więc jeden z najczęściej wypełnianych i składanych w urzędach skarbowych druków. 

UWAGA! PIT 37 wypełniamy tylko wtedy, gdy rozliczamy przychody podlegające skali podatkowej (18% i 32%)

Przewodnik po PIT 37: Krok po kroku jak wypełnić

 

Zaczynamy: NIP i PESEL

NIE PRZEGAP:
Szukasz więcej informacji o rozliczeniach podatkowych? Sprawdź nasze poradniki o PITach, deklaracjach i ulgach!

Na samej górze formularza PIT 37 widnieją standardowe pola, które wypełnić należy poprzez wprowadzenie naszego numeru NIP lub numeru PESEL (zgodnie z instrukcją skreślić należy nazwę numeru, którego nie wybraliśmy). Jeśli rozliczamy PIT 37 wraz z małżonkiem, w polu znajdującym się poniżej okna zawierającego nasze dane wprowadzamy numer partnera.

Pole numer 5 - w znajdującym się na brązowej części arkusza okienku wpisujemy rok, za który rozliczamy nasze przychody – w tym wypadku 2015.

Wybór sposobu rozliczenia

W widniejącym poniżej brązowej części arkusza białym polu oznaczonym numerem 6 wybieramy sposób rozliczenia. Pola 7 i 8 przeznaczone są jedynie dla tych z nas, którzy rozliczają się jako rezydenci podatkowi innych państw.

PIT 37: Część A i część B (B.2)

Część A deklaracji podatkowej wypełniamy danymi urzędu skarbowego, w którym dokonujemy rozliczenia podatkowego.

Część B to miejsce na wprowadzenie naszych danych osobowych – w przypadku rozliczenia wspólnego z małżonkiem część B.2 uzupełniamy informacjami o partnerze.

Część C – dochody lub straty ze źródeł przychodów

Pierwszy wiersz dotyczy dochodów z pracy:

 • Do pola 37 przenosimy kwoty z okienka numer 25 formularza PIT 11, dostarczonego przez pracodawcę. 
 • Do pola 38 – kwoty z okienka numer 26 formularza PIT 11. W pole 42 wpisujemy kwoty z komórki 30 PIT 11, a w pole 43 z okienka numer 31 PIT 11. 
 • Obliczamy dochód (kolumna d): suma z komórek 37 i 42 wędruje do okna b, a suma z komórek 38 i 43 do okna c. Dochód (kolumna d) to kwota z pola b pomniejszona o kwotę z pola c. Jeśli jest to wartość ujemna, przenosimy ją do pola e, ale bez minusa (wartość bezwzględna).  Do pola f przenosimy wartości z pola 29 PIT 11.

Drugi wiersz to dochody z emerytur i rent:

 • Do pola b i d wprowadzamy kwotę z okna numer 33 PIT 40A/11A. Komórkę f uzupełniamy kwotą z pola 45 z PIT 40A oraz 34 z PIT 11A.

Trzeci wiersz to dochody z umów o dzieło i umów zlecenie:

 • Do komórki b wprowadzamy kwotę z pól 25 i 49 widniejących w PIT 11 oraz z okienek 51, 55 i 59 z IFT-1/IFT-1R, a także kwotę wyznaczoną na bazie formularza PIT-R. W polu c wpisujemy sumę kwot z okien 46 i 50 z PIT 11. Pola d i e uzupełnia się tak samo, jak w przypadku wiersza pierwszego (patrz wyżej). Komórka f to suma kwot z okien 48 i 52 z PIT 11 oraz z 53, 57 i 61 z formularzy IFT-1/IFT-1R.

Czwarty wiersz to dochód z praw autorskich:

 • Do pola 52 (kolumna d) wprowadzamy te kwoty, których nie uzyskaliśmy 50-procentowym kosztem uzyskania przychodu (przeniesione z pozycji 53 z PIT 11).
 • Komórkę 57 natomiast uzupełniamy kwotą, do której można zastosować 50-procentowy koszt uzyskania przychodu (przeniesione z pozycji 56 z PIT 11 i 47 IFT-1/IFT-1R).
 • W oknie c, komórka 53, wskazujemy uzyskane koszty, natomiast pozycję 58 uzupełniamy sumą kwot z okna 57 z PIT 11. Pola d i e uzupełnia się tak samo, jak w przypadku wiersza pierwszego (patrz wyżej). Kolumna f to kwota z komórki 55 z PIT 11 i 49 z IFT-1/IFT-1R.

Piąty wiersz to dochody z innych źródeł, takich jak stypendia uczelniane czy zasiłki pieniężne.

W wierszu szóstym zliczamy wszystkie umieszczone wyżej kwoty.

Część C.2 wypełniamy w analogiczny sposób, jak opisano powyżej, ale tylko wtedy, gdy rozliczamy się wspólnie z małżonkiem.

Część D - odliczenia od dochodu

W komórce numer 99 wpisujemy kwotę z okna 66 z PIT 11, a w polu 103 z pozycji 67 z PIT 11. 

Okna 100, 102, 104 i 106 uzupełniamy tylko wtedy, gdy dokonujemy rozliczenia wspólnie z małżonkiem

Komórki od 105 do 110 to miejsce na odliczenia od dochodu wynikające z informacji załączonych w postaci PIT/O lub PIT/D. 

W następnym kroku od zsumowanych kwot z pół 103 i 104 odejmujemy kwoty z okien 105-107 oraz 109, a uzyskany wynik wpisujemy w komórkę 111, oznaczającą dochód po odliczeniach.

Część E – odliczenie podatku (bez ulg i odliczeń)

Podatek, którego podstawą jest dochód z komórki 111 (w przypadku rozliczenia dokonywanego z współmałżonkiem uzyskany wynik dzielimy przez dwa) wynosi 18% dla podstawy niższej niż 85 528 zł lub 32% dla podstawy wyższej niż 85 528 zł. 

Wyznaczony podatek wprowadzamy do pola 113 i, jeśli wiemy, że nie dotyczą nas żadne odliczenia bądź ulgi od podatku, również do pola 115.

Część F – odliczenia od podatku

Część wypełniania jedynie przez tych, którym odliczenia bądź ulgi od podatku przysługują (np. ulga na dziecko, składka na ubezpieczenie zdrowotne itd.)

PIT 37: końcowe części formularza

 • Część G - końcowe wyznaczenie zobowiązania podatkowego

 • Część L – wykaz załączników: PIT/O i PIT/D w przypadku korzystających z ulg podatkowych lub odliczeń od podatku, PIT-2K o rozliczeniu ulgi odsetkowa przy kredytach mieszkaniowych.
 • Część M – miejsce na podpis/podpisy
 • Część N – adnotacje rządowe

Pamiętajmy, że bez podpisu dokument nie jest ważny i nie może zostać rozpatrzony!


Sprawdź również:
Jak rozliczyć PIT przez internet? »
Jak wypełnić załącznik PIT-O? »