Jakie konsekwencje niesie rozwiązanie umowy o pracę?

Rozwiązanie umowy o pracę może pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje, jeśli tylko nie zadbamy o to, by przeprowadzone zostało zgodnie z prawem.

Jakie konsekwencje niesie rozwiązanie umowy o pracę?
Jak rozwiązać umowę, by nie mieć problemów?
  • rozwiązanie umowy o pracę
  • umowa na czas nieokreślony

Umowa o pracę jest oficjalnym dokumentem zobowiązującym jej strony, pracodawcę i pracownika, do bezwarunkowego przestrzegania zawartych w niej postanowień, z którymi strony powinny się dokładnie zapoznać przed jej podpisaniem. Jakie konsekwencje niesie rozwiązanie umowy o pracę?

 

Rozwiązanie umowy o pracę

 

Jeśli rozwiązanie umowy o pracę następuje zgodnie z wytycznymi, ani pracodawcy, ani zatrudnionemu, nie powinny grozić żadne konsekwencje prawne. 

 

Porozumienie

Najpopularniejszą formą rozwiązania umowy jest wypracowanie porozumienia. W wielu przypadkach, niezależnie od rodzaju umowy i wyznaczonego okresu jej trwania, stosunek pracy ustanie w chwili, gdy obie strony podpiszą porozumienie (zerwanie umowy na mocy porozumienia stron może mieć inną niż pisemna formę, jest ona jednak zdecydowanie najbezpieczniejsza) lub w momencie wskazanym w podpisanym porozumieniu.

 

Wypowiedzenie

Więkoszość umów można też, zgodnie z prawem, wypowiedzieć (nie powinny tego robić jedynie osoby zatrudnione na czas określony nie dłuższy niż sześć miesięcy). W przeciwieństwie do porozumienia stron jest to forma jednostronnego określenia woli. W zależności od okresu zatrudnienia oraz rodzaju umowy okres wypowiedzenia może się znacząco różnić (od 3 dni roboczych w przypadku umów na okres próbny nie dłuższy niż 2 tygodnie do 3 miesięcy, gdy zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata). Wypowiedzenie należy przedstawić pracodawcy lub pracownikowi w formie pisemnej.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przysługuje tylko osobom, które mogą przedłożyć pracodawcy pisemne oświadczenie lekarskie informujące o negatywnym wpływie wykonywanych czynności na stan zdrowia zatrudnionego lub w przypadku, gdy pracodawca w znaczący sposób naruszył prawa pracownika. Pracodawca natomiast może wypowiedzieć zatrudnionemu umowę w razie dopuszczenie się przez pracownika rażącego naruszenia wykonywanych obowiązków (lub ich niedopełnienia), utraty uprawnień do wykonywania powierzonej mu pracy z własnej winy lub wykroczenia przeciwko polskiemu prawu, uniemożliwiającego kontynuowanie pracy.

 

Jakie konsekwencje niesie rozwiązanie umowy o pracę?

 

W przypadku, gdy rozwiązanie umowy o pracę nie przebiegało zgodnie z prawem, pracownik ma prawo skierować sprawę do sądu, powinny mu zostać przyznane również sankcje odszkodowawcze

 

Podobnie na zatrudnionego zostać mogą nałożone sankcje pieniężne  za niezgodne z prawem odstąpienie od umowy. Pracownik może też zostać ukarany naganą czy negatywną referencją wystawioną przez pracodawcę. Jeśli jego wypowiedzenie zostanie uznane przez sąd za wadliwe, zatrudniony może też zostać przywrócony do pracy.  

 

Wymiar kary zależy od wielu czynników, a więc rozpatrywany jest w zależności od każdego indywidulanego przypadku.

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie