Jakie zabezpieczenie kredytu dla firm wybrać?

Zabezpieczenie kredytu  sprawi, że, w przypadku, gdy kredytobiorca utraci zdolność regulowania kolejnych rat kredytu, bank nie straci sumy zaangażowanej w umowę kredytową.

 Jakie zabezpieczenie kredytu dla firm wybrać?
Jakie wyróżniamy formy zabezpieczenia kredytu dla firm?
  • zabezpieczenie kredytu dla firm
  • hipoteka
  • przewłaszczenie

Chociaż istnieją kredyty udzielane bez konieczności wyznaczenia odpowiedniego do skali zadłużenia zabezpieczenia, często jednym z warunków przystąpienia do umowy kredytowej jest właśnie jego wskazanie. Zabezpieczenie kredytu sprawi, że w przypadku, gdy kredytobiorca utraci zdolność regulowania kolejnych rat kredytu, bank nie straci sumy zaangażowanej w umowę kredytową oraz należnych mu z jej tytułu odsetek, prowizji i wszystkich kosztów towarzyszących.

 

Banki zabezpieczają się szczególnie w przypadku, gdy o kredyt ubiegają się nowopowstające firmy, których przyszłe zyski nie dają się łatwo określić lub podmioty dysponujące niewielkim zapleczem finansowym. Zabezpieczenie kredytu to również opcja powstała z obawy, że przeprowadzone przez bank analizy zdolności kredytowej klienta okażą się błędne ze względu na pomyłki administracyjne lub niedokładność dostarczonych dokumentów.

 

Jakie zabezpieczenie kredytu dla firm wybrać?

 

1. Hipoteka

Jeśli firma ubiega się o kredyt na duże kwoty mające pokryć koszty znaczących inwestycji, zabezpieczeniem kredytu, często narzucanym lub sugerowanym przez bank, może być hipoteka. Bank wpisany zostanie do księgi wieczystej wskazanej nieruchomości, by, w przypadku zaprzestania przez kredytobiorcę spłaty kolejnych rat kredytu, móc dochodzić prawa uregulowania zadłużenia z tytułu tej nieruchomości (na przykład poprzez jej sprzedaż).

 

2. Przewłaszczenie

Zabezpieczeniem kredytu dla firm może być również przewłaszczenie, polegające na przeniesieniu prawa własności z kredytobiorcy na bank (prawo własności może dotyczyć posiadanych przez firmę maszyn, urządzeń, gruntów, floty pojazdów itd.) z zastrzeżeniem, że po dokonaniu całościowej spłaty kredytu wraz ze wszelkimi należnościami, prawo własności wraca do kredytobiorcy.

 

3. Weksel i cesja

Firma może zabezpieczyć kredyt również wekslem własnościowym, czyli papierem wartościowym, którego odbiorcą stanie się kredytodawca, zobowiązującym do zapłaty wyznaczonej w umowie kwoty.

 

Firma może zrzec się również na rzecz banku prawa do pobierania od swoich kontrahentów zapłaty za świadczone usługi lub sprzedawane produkty w ramach cesji wierzytelności.

 

4. Blokada środków

Firma dysponująca znacznymi środkami zgromadzonymi w depozytach lub na kontach bankowych może wykorzystać ich blokadę jako zabezpieczenie kredytu. Jest to rozwiązanie mało praktyczne ze względu na zamrożenie kapitału mogącego znaleźć wykorzystanie inwestycyjne.

 

Pamiętajmy, że w zależności od wysokości kredytu, o jaki ubiega się firma, potencjalnego ryzyka zaprzestania przez przedsiębiorstwo spłacania rat zadłużenia oraz jego zaplecza finansowego, bank ma prawo nałożyć na firmę obowiązek wyznaczenia więcej niż jednego zabezpiecznia kredytu

 

Więcej o finansach firmy:

Od czego zależy zdolność kredytowa firmy? »

Kredyt dla firm z gwarancją de minimis »

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie