Na czym polega obowiązek meldunkowy?

Kto ma w Polsce obowiązek meldunkowy? Na czym on polega?

Na czym polega obowiązek meldunkowy?
Zmieniasz adres? Dowiedz się jak dokonać meldunku

Podpisana przez prezydenta RP nowela ustawy o ewidencji ludności zniesie obowiązek meldunkowy 1 stycznia 2018 roku.

Po tym terminie to obywatel będzie mógł zdecydować, czy chce udostępniać administracji państwowej adres swojego pobytu. Jeśli zdecyduje się to uczynić, do wyboru będzie miał dwa sposoby powiadomienia urzędu o swoim adresie – drogą elektroniczną i poprzez osobistą wizytę w urzędzie. Na czym polega obowiązek meldunkowy?
 

Obowiązek meldunkowy w Polsce

Obywatele Polski oraz cudzoziemcy przybywający do naszego kraju z zamiarem spędzenia w nim dłuższego czasu mają obowiązek meldunkowy.

Obowiązek meldunkowy ma charakter ewidencyjny i służy potwierdzeniu informacji o pobycie danej osoby fizycznej w miejscu jej zameldowania. Zameldowania dokonać można na pobyt stały bądź czasowy.

► Zameldowanie na pobyt stały jest tożsamy z wyrażeniem chęci zamieszkania w wybranej miejscowości pod określonym adresem z zamiarem stałego przebywania, zgodnie z ustawową definicją. Zameldowania na pobyt stały dokonać można z jednoczesnym wymeldowaniem się z wcześniejszego miejsca pobytu lub bez wymeldowania. Meldunku dokonać można w formie pisemnej na formularzu, który znaleźć można na oficjalnych stronach rządowych lub dzięki osobistej wizycie w urzędzie gminy właściwym lokalizacji nieruchomości określającej nasz adres zamieszkania.

► Zameldowania na pobyt czasowy związane jest z zamiarem przebywania przez pewien czas w innej miejscowości (lub tej samej miejscowości, co dotychczas, lecz pod innym adresem) bez chęci zmiany stałego miejsca pobytu.

 

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Podczas osobistej wizyty w urzędzie należy mieć ze sobą:
 
  • wypełniony formularz meldunkowy, w którym określimy podstawowe dane dotyczące osoby fizycznej, nowego miejsca pobytu stałego lub czasowego (w przypadku pobytu czasowego poproszeni zostaniemy również o deklarację przewidywanego okresu trwania pobytu czasowego pod nowym adresem) czy potwierdzenie tytułu prawa do lokalu (np. zapis z księgi wieczystej nieruchomości),
  • dowód osobisty

Za udostępnienie informacji o adresie zameldowania nie poniesiemy żadnych opłat.
 

Osobiście czy przez pełnomocnika?

Obowiązek meldunkowy musi zostać dopełniony przez osobę fizyczną faktycznie przebywającą pod wskazanym jako zameldowanie adresem.

Osoba ta może wyznaczyć pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem oraz dowodem osobistym lub paszportem zainteresowanego wypełnieniem obowiązku meldunkowego. W przypadku osób nieposiadających lub posiadających ograniczone zdolności prawne obowiązek meldunkowy przechodzi na przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie