Krok po kroku: Jak uzyskać obywatelstwo polskie dla dziecka

Obywatelstwo polskie dla dziecka nadawane jest automatycznie pociechom urodzonym osobom, z których co najmniej jedna posiada obywatelstwo naszego kraju. Jak wygląda sytuacja w przypadku emigrantów?

Krok po kroku: Jak uzyskać obywatelstwo polskie dla dziecka
Informacje dla emigrantów z dziećmi

Zagadnienia nabywania oraz utraty polskiego obywatelstwa reguluje ustawa z 2 kwietnia 2009 roku. Czy dziecko urodzone za granicą może otrzymać polskie obywatelstwo? Jak wygląda rejestracja w urzędzie stanu cywilnego dziecka, które urodziło się poza granicami kraju?
 

Obywatelstwo polskie dla dziecka – regulacje prawne

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku zakłada, że każde dziecko, którego co najmniej jeden rodzic legitymuje się polskim obywatelstwem, nabywa na mocy prawa polskie obywatelstwo niezależnie od miejsca urodzenia.

W przypadku rodziców pochodzących z różnych państw i posiadających w związku z tym odmienne obywatelstwo, rodzice mają prawo wyboru obywatelstwa swojego dziecka. Dokonać go muszą w ciągu 3 miesięcy od momentu narodzin dziecka przed właściwym organem – konsulem w przypadku osób mieszkających poza granicami kraju lub wojewody w przypadku zamieszkałych na terenie Polski.

Urodzone poza granicami kraju dziecko można w Polsce zarejestrować, udając się do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania rodziców dziecka na terenie kraju. W celu rejestracji urzędowi dostarczyć należy akt urodzenia dziecka lub jego odpis w przypadku niemożności przygotowania oryginału.

 

Rejestracja aktu urodzenia

We właściwym urzędzie stanu cywilnego rodzice dziecka chcący dokonać transkrypcji w polskim rejestrze powinni złożyć wypełniony formularz.

 
  • Na stronie internetowej USC znajdziemy wszelkie informacje do dokonania rejestracji. Pamiętajmy, iż osoby, które nigdy nie mieszkały w Polsce, wniosek powinny skierować do USC Warszawa-Śródmieście.
  • Na stronach MSWiA można również uzyskać wyjaśnienie procesu transkrypcji zagranicznych dokumentów.
  • Dodatkowo, na stronach konsularnych MSZ znajdują się formularze wymagane przy zagranicznej transkrypcji dokumentów.

Wraz z formularzem dostarczyć należy wydany zgodnie z Konwencją Wiedeńską skrócony odpis aktu urodzenia na druku wielojęzycznym. Zagraniczne akty urodzenia mogą też zostać przetłumaczone przez tłumaczy przysięgłych.

 

Znalezieni na terytorium RP

Obywatelstwo polskie otrzymują na mocy prawa nie tylko dzieci zrodzone z rodziców, z których co najmniej jedno posiada polskie obywatelstwo, ale również małoletni znalezieni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rodzice nie są znani i które w związku ze swoją sytuacją nie posiadają nadanego innego obywatelstwa.

Dzieci przysposabiane przez osoby posiadające polskie obywatelstwo również mogą nabyć polskie obywatelstwo na mocy ustawy, o ile ich pełne przysposobienie zostanie zakończone przed ukończeniem przez nie 16 roku życia.

Obywatelstwo polskie nadawane jest z urzędu dzieciom urodzonym rodzicom, z których co najmniej jedno jest posiadaczem polskiego obywatelstwa niezależnie od miejsca urodzenia dziecka. W celu dopełnienia formalności warto jednak zarejestrować dziecko we właściwym urzędzie stanu cywilnego, dostarczając jego akt urodzenia.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie