Prawo pracy: Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia stanowi jeden ze sposobów rozwiązania zatrudnienia. W zależności od kilku czynników może przyjąć różną formę – podpowiadamy jaką.

Prawo pracy: Okres wypowiedzenia
Czas ochronny dla pracownika i pracodawcy przy zakończeniu współpracy

Długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest m.in. od rodzaju umowy zawartej między pracownikiem, a pracodawcą i ma na celu ich obustronną ochronę. Pracownik ma w tym okresie czas na poszukiwanie nowej pracy, natomiast pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rekrutacji w celu zastąpienia poprzedniego pracownika nowym. Poniżej zdradzamy jaki okres ochronny przysługuje pracownikom przy danym typie umowy.
 

Czynniki warunkujące okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia zależy od:
 
 • Rodzaju zawartej umowy,
 • Czasu na jaki umowa została zawarta,
 • Okresu zatrudnienia u pracodawcy.
 

Okres wypowiedzenia dla poszczególnych umów

 

1. UMOWA O PRACĘ

Mamy pracę dla Ciebie sprawdź >>
 • NA CZAS OKREŚLONY – wypowiedzenie wynosi 2 tygodnie, ważne tylko w przypadku umowy trwającej powyżej 6 miesięcy i posiadającej w swojej treści odpowiednią klauzulę odnośnie okresu wypowiedzenia.
 
 • NA CZAS NIEOKREŚLONY – wypowiedzenie uzależnione jest od okresu zatrudnienia pracownika i trwa odpowiednio:
  • 2 tygodnie dla pracownika zatrudnionego na okres krótszy niż 6 miesięcy (z możliwością wydłużenia do 1 miesiąca),
  • 1 miesiąc dla pracownika zatrudnionego na okres co najmniej 6 miesięcy (z możliwością wydłużenia do 3 miesięcy),
  • 3 miesiące dla pracownika zatrudnionego na okres co najmniej 3 lat.

Możliwość wydłużenia okresu wypowiedzenia istnieje w przypadku pracownika, którego praca związana jest z odpowiedzialnością materialną za powierzone mu mienie.

Możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia istnieje w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy bądź z innych powodów niezwiązanych z pracownikiem.

Możliwość wypowiedzenia za porozumieniem stron istnieje w przypadku wystąpienia takiej inicjatywy ze strony pracownika bądź pracodawcy i następuje za zgodą obu tych stron.

 

UMOWA NA OKRES PRÓBNY

Wypowiedzenie dla tego typu umowy trwa:
 
 • 3 dni robocze dla pracownika zatrudnionego na okres próbny krótszy niż 2 tygodnie,
 • 1 tydzień dla pracownika zatrudnionego na okres próbny trwający co najmniej 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie dla pracownika zatrudnionego na okres próbny trwający 3 miesiące.
 

UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Upoluj lepszą pracę Codziennie nowe oferty!>> Okres wypowiedzenia dla tej umowy jest bardzo krótki i wynosi 3 dni robocze niezależnie od okresu zatrudnienia u pracodawcy.

 

UMOWY CYWILNOPRAWNE

Należy pamiętać, że umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło) nie są umowami o pracę i nie podlegają przepisom zawartym w kodeksie pracy.

 

UMOWA ZLECENIE

Kodeks pracy nie ma zastosowania do tego rodzaju umowy, a zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca ma prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie.
 
 • Zlecenie odpłatne: muszą zostać podane ważne powody dla rozwiązania współpracy.
 • Zlecenie nieodpłatne: rozwiązanie współpracy może nastąpić niezależnie od podanego powodu.

Warto zapoznać się również z konsekwencjami jakie może ponieść zleceniodawca oraz zleceniobiorca przy rozwiązaniu tego typu umowy, takie jak np. obowiązek pokrycia przez zleceniodawcę wydatków jakie biorący zlecenie poczynił czy też odpowiedzialność zleceniobiorcy za szkodę jaką poczynił dającemu zlecenie.

Przy tego typu umowie możliwe jest uregulowanie pomiędzy zleceniodawcą, a zleceniobiorcą stosunku prawnego, który obie strony ustalają podczas sporządzania umowy. Można więc zawrzeć w umowie adnotację mówiącą o tym, że okres wypowiedzenia wynosi np. 1 miesiąc. Wówczas obie strony są zobowiązane do przestrzegania takiego zapisu.

 

UMOWA O DZIEŁO

Tego typu umowa w rozumieniu kodeksu pracy nie podlega wypowiedzeniu. Można ją rozwiązać w terminie ustalonym przez obie strony.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie