PIT 2016: Aneksy do deklaracji podatkowej

W tym roku nowości związane z rozliczeniem podatkowym dotyczą przede wszystkim zmian odpowiednich formularzy PIT oraz aneksów. Jakie załączniki należy dołączyć do deklaracji?

PIT 2016: Aneksy do deklaracji podatkowej
Przewodnik po załącznikach do deklaracji PIT

Jak wiemy, formularzy deklaracji podatkowych jest cała lista. W zależności od naszej sytuacji życiowej i dochodowej, wybieramy odpowiednio PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-40. Mamy także obowiązek dołączenia różnych załączników. Wśród nich między innymi PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/Z orz PIT/ZG. Warto zaznaczyć, iż w 2016 nie składamy już ulgi na dziecko, czyli aneksu PIT/UZ.
 

Przewodnik po aneksach do PIT

 

PIT/B – działalność gospodarcza

Aneks ten jest załącznikiem do deklaracji podatkowej, którą wypełniają przedsiębiorcy, rozliczający się według ogólnych zasad (18% - 32%), a także w momencie wyboru podatku liniowego.
 
Załącznik ten odnosi się do zeznań PIT-36 oraz PIT-36L. Jeżeli korzysta się z ryczałtu od przychodów (PIT-28), nie trzeba wypełniać tego aneksu. PIT/B powinien być dołączony do właściwego druku zeznania podatkowego. Bez tego załącznika deklaracja będzie niepełna.
 
UWAGA! Załącznik posiada część D, która określa wartość kosztów, przychodów oraz dochodów. Część ta powinna być wypełniona tylko raz, nawet w momencie składania większej ilości załączników.
 
W aneksie tym nie powinno się udzielać informacji na temat udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjnych. Załącznik PIT/B powinno się składać odrębnie dla każdego wspólnika spółki.
 
 

PIT/D – ulgi budowlane

Aneks ten powinni złożyć ci, którzy rozliczają ulgi budowlane, które zostały nabyte w ubiegłych latach. Nie ma to jednak związku ze zwrotem VAT za wszelkie materiały budowlane (wtedy należy wypełnić odpowiedni druczek VZM-1).
 
UWAGA! Jeśli w ubiegłych latach nabyliśmy prawo do tzw. ulgi odsetkowej, ale odliczenia rozpoczynamy dopiero w tym roku, razem z aneksem należy złożyć PIT-2k.
 
PIT/D to załącznik, który wypełnić powinni podatnicy, którzy rozliczają się przy pomocy PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. Niezależnie od tego, czy rozliczamy się wspólnie z mężem lub żoną, czy osobno -  powinniśmy złożyć tylko jeden aneks. Dopiero w momencie separacji należy dołączyć dwa oddzielne załączniki.
 
Aneks jest nie dotyczy deklaracji PIT-36L oraz PIT-16A – osoby, które rozliczają się z podatku liniowego albo karty podatkowej nie mają prawa korzystania z ulg budowlanych.
 
 

PIT-2k – ulgi odsetkowe

Załącznik ten dotyczy ulg odsetkowych i odliczenia odsetek od kredytów, które zaciągane są na cele mieszkaniowe.
 
W Polsce przepisy, które regulowały wcześniej ulgi odsetkowe straciły moc prawną w 2007 roku. Jeżeli jednak mieliśmy do nich prawo do tego czasu, zachowujemy je w pełni.
 
Należy pamiętać o tym, aby wyszczególnić kwotę odliczanych odsetek w podstawowej deklaracji rocznej PIT, a także na druczku PIT/D.  Aneks PIT-2k dotyczy tylko i wyłącznie osób, które dopiero rozpoczynają rozliczania ulg odsetkowych.

 

PIT/O – ulgi i odliczenia

Wszyscy ci, którzy korzystają z ulg podatkowych, poza deklaracją podatkową, mają obowiązek złożenia aneksu dotyczącego odliczeń i ulg. Prawidłowymi załącznikami są PIT/O oraz PIT/D. Naszym zadaniem jest wpisanie kwoty wykorzystywanej ulgi. W momencie nie korzystania z ulg, nie powinno się składać tego aneksu.

PIT/O jest aneksem do następujących deklaracji: PIT-36, PIT-37, PIT-28.

Załącznik ten ma celu wskazanie rozmaitych ulg, między innymi:
 
  • Za Internet
  • Na dziecko
  • Darowizny oraz cele charytatywne
  • Wydatki na rehabilitację
  • Ulgi z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i inne

Pamiętajmy o tym, że PIT/O trzeba składać jako załącznik do odpowiedniej deklaracji rocznej.

Aneks ten nie ma związku z odliczaniem składek ZUS, a także składek zdrowotnych, czy kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli razem z żoną/mężem rozliczacie się za pomocą PIT-36 albo PIT-37, musicie razem wypełnić jeden załącznik. Jeżeli rozliczacie się osobno, wypełnijcie dwa osobne druki.

 

PIT/UZ – ulga na dziecko

Jeżeli złożyliśmy już ten załącznik w roku 2014, w tym roku nie jest on wymagany. Aktualnie pełne informacje dotyczące zwrotu ulgi na dziecko należy wprowadzić tylko i wyłącznie w deklaracji PIT-36 albo PIT-37.

Należy pamiętać o tym, że prawo do zwrotu przysługuje, kiedy kwota odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej podatnikowi.

O jaką kwotę można się ubiegać?
Kwota nie może przekroczyć sumy składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, które podlegają odliczeniom w deklaracjach PIT-36 oraz PIT-37.
 
 

PIT/M dotyczący dochodów dzieci

Ten aneks dotyczy przychodów dzieci, które nie rozliczają się samodzielnie. PIT/M powinno się dołączyć do deklaracji, którą składają rodzice lub opiekunowie.
W załączniku tym należy podać dokładną wartość zarobków dziecka.

Aneks składa się razem z zeznaniem podatkowym PIT-36. Jeżeli rozliczacie się według podatku liniowego lub z ryczałtem ewidencjonowanym, musicie wypełnić dodatkowo załącznik PIT/M.
 
 

PIT/Z – kredyt podatkowy

Czy słyszeliście o czymś takim jak kredyt podatkowy? Jest to możliwość uiszczenia podatku w późniejszym terminie. Aneks PIT/Z przygotowany jest właśnie dla osób, które korzystają z tej opcji. Jest to szczególnie interesująca możliwość dla osób, które decydują się na rozpoczęcie działalności. Mają oni możliwość eliminacji zaliczek na podatek dochodowy i rozłożenie ich na raty na 5 kolejnych lat (20% rocznie).

Aneks należy dołączyć odpowiednio do deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L. Załącznik nie dotyczy PIT-28.

 

PIT/ZG – zarobki zagraniczne

Tym załącznikiem zainteresowani są podatnicy, którzy rozliczają przychody, które uzyskane są od zagranicznych podmiotów. Druk ten przeznaczony jest dla osób, które mieszkają w Polsce, ale otrzymują wynagrodzenie z zagranicy, a także wyjeżdżają do pracy za granicę.

Złożenie PIT/ZG zależy od tego, z jakiego kraju płyną zarobki i składa się go razem z deklaracją PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

 

PIT-28/A – ryczałt, przedsiębiorca i najem

Jeżeli prowadzimy samodzielnie firmę lub najmujemy się najmem i podnajmem rozliczanymi na zasadzie ryczałtu, ten załącznik jest przygotowany właśnie dla nas. Aneks ten ma na celu wyszczególnienie kwot konkretnych stawek ryczałtu.
Aneks ten dołączyć należy do druku PIT-28.

Załącznik ten powinni złożyć osoby, które prowadzą działalność gospodarcza (rozliczenie ryczałtem od przychodów), a także osoby, które prowadzą podnajem, najem, a także dzierżawę oraz poddzierżawę.
 
 

PIT-28/B – ryczałt, spółka cywilna oraz jawna

Jeżeli składamy deklarację PIT-28, mamy obowiązek złożenia także załącznika PIT-28/B. Dokument dotyczy podmiotów, które deklarują przychody spółek jawnych lub cywilnych (rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).

Uwaga! Informacji z PIT-28/B nie powinno się sumować z PIT-28/A. Są to dwa zupełnie rozłącznie traktowane dokumenty. Dopiero, po wypełnieniu osobnych części A i B, należy wpisać łączną wartość na PIT-28.

Jeżeli jesteśmy wspólnikiem w większej liczbie spółek, składamy tylko jeden PIT-28/B i określamy dokładnie wszystkie przedsiębiorstwa.


Bardziej szczegółowe informacje najdziecie pod adresem: pit.pl/roczne

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie