Podwójne opodatkowanie i dochody uzyskane za granicą

Nietrudno spotkać emigranta, który zdecydował się na podjęcie pracy zarobkowej poza granicami naszego kraju. Czy posiadając część dochodu jeszcze z Polski będzie musiał zapłacić podwójny podatek?

Podwójne opodatkowanie i dochody uzyskane za granicą
Kiedy mamy szansę na uniknięcie podwójnego podatku?

Pojęcia podwójne opodatkowanie używa się zazwyczaj w stosunku do zewnętrznego (międzynarodowego) podwójnego opodatkowania, czyli sytuacji, gdy podatek na dochody podatnika jest nałożony dwukrotnie: przez fiskusy w dwóch różnych krajach. Dzieje się tak między innymi w następujących przypadkach:

  • kiedy ktoś mieszka w jednym kraju, a pracuje i osiąga dochód lub jego część w innym (np. jest tak zwanym pracownikiem trangranicznym)
  • kiedy pracownik zostaje na jakiś czas oddelegowany do pracy za granicę
  • kiedy ktoś wyemigrował do innego kraju, jest na etapie poszukiwania pracy, a swój zasiłek dla osób bezrobotnych przeniósł z kraju pochodzenia do kraju aktualnego zamieszkania
  • kiedy ktoś na emeryturze mieszka w jednym kraju, a emeryturę pobiera od innego.

Podwójne opodatkowanie może dotyczyć nie tylko podatku dochodowego, ale także podatku od spadków czy darowizn. Jest ono zjawiskiem niekorzystnym dla obrotu międzynarodowego (i oczywiście dla samego podatnika), więc między krajami zawierane są specjalne umowy mające na celu jego wyeliminowanie.

Umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania

W przypadku umów zawieranych przez Polskę zastosowanie znajdują (w zależności od kraju) dwa sposoby unikania podwójnego opodatkowania:

  • metoda wyłączenia z progresją - zastosowanie tej metody polega na wyłączeniu w z podstawy opodatkowania dochodu osiąganego za granicą, a drugi z kraj będący stroną umowy rezygnuje ze swojego roszczenia podatkowego. W celu ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - osiągniętego w Polsce - w rozliczeniu rocznym bierze się pod uwagę cały dochód, łącznie z dochodami z zagranicy.
  • metoda zaliczenia proporcjonalnego (inaczej kredytu podatkowego) - w tej metodzie jeden z krajów odlicza od zobowiązania podatkowego podatek zapłacony w drugim kraju. Dochód osiągnięty za granicą zostanie opodatkowany w Polsce, ale podatek zapłacony za granicą można odliczyć od całości należnego podatku.

Metody wyłączenia z progresją

Ustalenie stawki podatku od dochodu osiągniętego w Polsce odbywa się w tym przypadku według wzoru:

dochód osiągnięty w Polsce + dochód osiągnięty w innym kraju = całkowity dochód

Należny podatek od całkowitego dochodu będzie obliczony według stawki obowiązującej dla całkowitego dochodu.

Przykład:
Pani Anna zarobiła w 2014 roku: 

  • 30 000 zł w Polsce oraz
  • 6 000 EUR w Niemczech (dla uproszczenia przyjmijmy kurs waluty 1 EUR = 4 zł) czyli w przeliczeniu 24 000 zł

całkowity dochód = 54 000 zł

Należny podatek liczony według skali wynosi: 54 000 zł x 18% - 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek) = 9 163,98 zł (po zaokrągleniu ~ 9 164 zł)

Metoda zaliczenia proporcjonalnego

Pan Rafał zarobił w 2014 roku:

  • 20 000 zł w Polsce oraz
  • 10 000 USD w Stanach Zjednoczonych (dla uproszczenia przyjmijmy kurs waluty 1 USD = 3,5 zł) czyli w przeliczeniu 35 000 zł.

Od tej kwoty zapłacił w Stanach Zjednoczonych podatek w wysokości 1 000 USD (3 500 zł).

całkowity dochód do opodatkowania w Polsce = 55 000 zł

Należny podatek liczony będzie od całkowitego dochodu, ale Pan Rafał może od niego odliczyć 3 500 zł zapłacone w Stanach Zjednoczonych.

Jednak uwaga! Kwota odliczenia nie może przewyższać kwoty podatku obliczonej według polskiej skali podatkowej przypadającej proporcjonalnie na dochód osiągnięty za granicą!

Kiedy wyłączenie z progresją a kiedy odliczenie proporcjonalne?

Metoda wyłączenia z progresją dotyczy dochodów osiąganych w Albanii, Belgii, na Cyprze, w Chinach, Chorwacji, Czechach, Estonii, Francji, Grecji, Indonezji, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Kuwejcie, Litwie, Łotwie, w Niemczech, Portugalii, RPA, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Turcji, Tunezji, na Ukrainie i we Włoszech.

Metoda odliczenia proporcjonalnego jest stosowana w przypadku dochodów osiąganych w Danii, Finlandii, Holandii, Kazachstanie, Rosji, USA, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej:
PIT 2014: Jak rozliczyć dochody z zagranicy? »
Kredyt a dochód z zagranicy »
Deklaracja PIT-37, a dochody uzyskane za granicą »
Praca za granicą - jak znaleźć? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie