Prawa konsumenta w banku, czyli obowiązki kredytodawcy

Kredytobiorca ma swoje obowiązki względem banku, ale i bank musi spełniać wymagania swoich klientów. Jakie są prawa konsumenta bankowego?

Prawa konsumenta w banku, czyli obowiązki kredytodawcy
Czego możemy wymagać od banku?
  • umowa o kredyt
  • obowiązki kredytodawcy
  • prawa konsumenta bankowego

Umowa o kredyt narzuca na kredytobiorcę wiele obowiązków, z których najważniejszym jest regularne i terminowe spłacanie rat wraz z prowizją i wszystkimi innymi kosztami należnymi bankowi. Nie możemy jednak zapominać o drugiej stronie umowy – banki i inne instytucje świadczące usługi kredytowe również mają szereg obowiązków względem swoich klientów. Jakie są prawa konsumenta w banku?

 

Prawa konsumenta w banku

 

Prawa konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt

 

Wielu konsumentów wybiera najodpowiedniejszy dla siebie kredyt w oparciu o reklamę i stopień popularności danych usług bankowych w szeroko pojętych mediach. Właśnie dlatego prawem każdego konsumenta jest wyniesienie z reklamy informacji dotyczących faktycznego kosztu całościowego kredytu

 

  • Bank zobowiązany jest dostarczyć klientowi danych opartych na reprezentatywnym przykładzie.

 

Podobnie wszelkie formularze informacyjne zawierać muszą rzetelny i przedstawiony w sposób niewzbudzający żadnych wątpliwości opis kredytu i związanych z nim kosztów, zaspokajając prawo konsumenta do wiarygodnej, pełnej informacji

 

  • Bank zobowiązany jest też każdorazowo dostarczyć konsumentowi ocenę ryzyka i jego zdolności kredytowej.

 

Wszystkie dane dotyczące usługi finansowej muszą zostać przekazane zainteresowanemu kredytem na trwałym nośniku umożliwiającym nieutrudniony wgląd w zawarte na nim informacje. Konsument ma prawo otrzymać projekt końcowej umowy o kredyt oraz domagać się szczegółowych wyjaśnień każdego z zawartych w niej zapisów.

 

Prawa konsumenta podczas zawierania umowy o kredyt

 

Bank ma obowiązek zawarcia umowy z klientem na piśmie. Prawem konsumenta jest dokładne przeczytania wszystkich punktów umowy przed złożeniem na niej podpisu i porównanie jej zapisów z przedłożonym mu wcześniej projektem oraz omówionymi kosztami. Bank musi też jak najszybciej dostarczyć klientowi kopię zawieranej umowy. 

 

  • Dokument musi spełniać wszelkie wymogi formalne oraz zawierać konieczne informacje dotyczące kredytu, jego rodzaju, kosztów, prowizji, oprocentowania, zabezpieczeń, warunków oraz stron umowy.

 

Prawa konsumenta po zawarciu umowy o kredyt

 

Konsument ma prawo odstąpić od umowy o kredyt w przeciągu 14 dni roboczych od momentu jej zawarcia, nie wyjawiając bankowi powodów zmiany decyzji

 

  • Bank zobowiązany jest do zwrócenia klientowi wszystkich poniesionych opłat z wyjątkiem kosztów oprocentowania za okres faktycznego korzystania z kredytu. 

 

Konsument ma też prawo do wcześniejszej spłaty kredytu. Bank ma obowiązek finalnego rozliczenia umowy z klientem w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od momentu dokonania przez konsumenta całkowitej spłaty zadłużenia. 

 

Sprawdź również:

Jak bezpiecznie wziąć kredyt gotówkowy czy pożyczkę? »

Kto pomoże Ci rozwiązać spór z bankiem? »

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie