Prawa i obowiązki pracownika w delegacji

Polacy coraz częściej wysyłani są w delegacje krajowe i zagraniczne. Dla własnego dobra każdy taki pracownik powinien posiadać co najmniej minimalną wiedzę w tym aspekcie.

Prawa i obowiązki pracownika w delegacji
Podróż służbowa – pracowniku, co powinieneś wiedzieć?

Delegacja zwykle kojarzy się z co najmniej całodniowym wyjazdem pracownika i staje się coraz bardziej popularna – większość Polaków wyjeżdża służbowo do sześciu razy do roku. Niezbędnym wydaje się więc posiadanie co najmniej minimalnej wiedzy związanej z podróżami służbowymi. Dowiedz się kiedy wyjazd będzie uznany za delegację oraz jakie prawa i obowiązki posiada pracownik w podróży służbowej.
 

Prawa pracownika: Delegacja

 

Kiedy mamy do czynienia z delegacją

Kodeks pracy definiuje podróż służbową jako wyjazd pracownika w celu wykonania określonego zadania poza stałe miejsce pracy bądź poza miejscowość, w której znajduje się firma.

W praktyce delegacją będzie więc wyjazd pracownika do sąsiedniej miejscowości aby wykonać dane zlecenie pracodawcy, pod warunkiem, że praca w biurze jest jego codziennością. Za taką podróż obowiązkowe jest rozliczenie pracownika.

Z kolei podróż pracownika, którego obszar pracy jest rozległy i niezawężony jedynie do stacjonarnego biura, nie będzie rozpatrywana jako delegacja, np. w przypadku przedstawiciela handlowego czy maszynisty pociągu. Takie osoby rozpoczynają po prostu swoją pracę, a nie podróż służbową.

Warto mieć na uwadze, że zasady te obejmują jedynie pracowników. Delegacją nie będzie więc podróż zleceniobiorcy bądź wykonawcy (umowy cywilnoprawne), chyba że zawarli oni ze zleceniodawcą bądź zleceniobiorcą odpowiedni zapis w umowie.

Najważniejsze akty prawne odnoszące się do problematyki wyjazdów służbowych to:
 
 • rozporządzenie dotyczące krajowych podróży służbowych z 19 grudnia 2002 r.,
 • rozporządzenie dotyczące zagranicznych podróży służbowych z 19 grudnia 2002 r. 
 

Polecenie wyjazdu

Forma i treść polecenia wyjazdu służbowego nie jest prawnie określona. Najczęściej jest to formularz podpisany przez pracodawcę i pracownika, który zawiera:
 
 • dane pracodawcy,
 • dane delegowanego (imię i nazwisko),
 • nazwę miejscowości podróży początkowej,
 • nazwę miejscowości podróży końcowej,
 • środek transportu,
 • przewidywany czas delegacji,
 • wysokość zaliczki pieniężnej.

Posiadanie takiego dokumentu jest bardzo ważne w przypadku nieszczęśliwego wypadku, wówczas pracownik posiada udokumentowane potwierdzenie, że był to wypadek przy pracy.

Warto pamiętać, że pracownicom w ciąży oraz opiekującym się dzieckiem, które nie ukończyło czterech lat, wyjazd służbowy można zlecić jedynie za ich zgodą.

 

Czas trwania wyjazdu służbowego

W kodeksie pracy nie ma jasno zdefiniowanej maksymalnej długości delegacji, co jest kwestią dość kontrowersyjną.

Można jednak powołać się na art. 42 § 4 k.p. który mówi o tym, że długość takiego wyjazdu nie powinna przekraczać 3 miesięcy w roku kalendarzowym.
Po przekroczeniu tego terminu niezbędna jest modyfikacja warunków pracy czyli nowe nakreślenie umowy między pracownikiem i pracodawcą. Oczywiście nie dotyczy to pracownika, który posiada umowę zawierającą odpowiednią klauzulę odnoszącą się do długoterminowych wyjazdów służbowych.

 

Zwrot kosztów delegacji

Pracownikowi będącemu w podróży służbowej przysługują następujące świadczenia:
 
 • dieta (czyli kwota pieniężna przeznaczona na pokrycie kosztów żywienia w podróży służbowej),
 • zwrot kosztów przejazdów do i z miejscowości docelowej,
 • zwrot kosztów dojazdów,
 • zwrot kosztów za noclegi,
 • zwrot kosztów innych udokumentowanych wydatków.

Zwrot kosztów nieudokumentowanych wydatków jest możliwy tylko i wyłącznie jeśli pracownik złoży pisemne oświadczenie podające wysokość poniesionych kosztów oraz ważną przyczynę braku dowodu ich poniesienia.

Termin rozliczenia wyjazdu służbowego wynosi maksymalnie 14 dni od zakończenia podróży.

 

Wysokość diety

Wysokość diety zależna jest od rodzaju podróży oraz od tego, czy pracownik ma zapewnione bezpłatne wyżywienie (wówczas dieta jest odpowiednio pomniejszana). W przypadku podróży krajowej dzienna stawka wynosi 30 zł, natomiast w przypadku delegacji zagranicznej kwota całkowita diety uzależniona jest od państwa docelowego.

Pracownik może oczekiwać diety o następującej wysokości:
 
 • 24 godziny w podróży – 100% diety (podróż krajowa i zagraniczna), Ponad 12 godzin w podróży – 100% diety (podróż krajowa i zagraniczna), 8-12 godzin w podróży – 50% diety (podróż krajowa i zagraniczna), Mniej niż 8h – dieta nie przysługuje pracownikowi (podróż krajowa), 1/3 wysokości diety dobowej (podróż zagraniczna).

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie