Reklamacja regulaminu konkursu: co robić?

Konkursy spotykamy codziennie a wzięcie w nich udziału coraz częściej ogranicza się do podania podstawowych danych osobowych. Przed zgłoszeniem swojego zainteresowania nagrodami, warto jednak przeczytać regulamin. Co robić, jeśli dopatrzymy się nieścisłości? Czy reklamacja jest rozwiązaniem?

Reklamacja regulaminu konkursu: co robić?
Nieścisłości w regulaminie?

Wiodące marki często organizują konkursy mające przyciągnąć jeszcze większą liczbę klientów zainteresowanych produktem. Internet pozwala na szybkie dotarcie do klienta dzięki stronom online czy portalom społecznościowym, te z kolei umożliwiają skuteczną publikację niedługich, treściwych postów zawiadamiających o organizacji konkursu.

Jak jednak reklamować regulaminy konkursów stojących w sprzeczności z podstawowymi prawami konsumenta?

Konkurs, czyli przyrzeczenie publiczne

Większość konkursów nosi znamiona przyrzeczenia publicznego – organizator przedsięwzięcia zobowiązuje się bowiem do przyznania wyłonionemu w konkursie zwycięzcy nagrody za wykonanie określonych czynności. Jako przyrzeczenie publiczne konkurs nie może więc, zgodnie z polskim prawem, zostać odwołany czy też ulec modyfikacjom w trakcie jego trwania.

Poprawny regulamin konkursu

Regulamin powinien w precyzyjny i przejrzysty sposób informować klienta o regułach obowiązujących uczestników przedsięwzięcia. Musi być również dostępny w miejscu pozwalającym każdemu zainteresowanemu uczestnictwem konsumentowi na zapoznanie się z jego treścią.

W przypadku konkursów o nieskomplikowanym przebiegu i jasnych regułach rolę regulaminu spełniać może krótka informacja zawarta obok ogłoszenia samego konkursu. Regulamin nie może zawierać klauzul niedozwolonych określających prawa i obowiązki uczestników w sposób niezgodny z powszechnie przyjętymi dobrymi obyczajami.

Reklamacja regulaminu konkursu

Reklamacja regulaminu objąć może wszystkie zapisy, które zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stoją w sprzeczności z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes uczestników przedsięwzięcia.

Reklamacja może więc dotyczyć na przykład regulaminu:

  • uprawniającego jego organizatora do zmiany terminu konkursu, jego zawieszenia, przerwania lub odwołania, modyfikacji jego warunków w trakcie trwania zabawy;
  • przyznającego organizatorowi prawo do decydowania we wszystkich sprawach nieporuszonych w regulaminie;
  • ograniczającego odpowiedzialność organizatora względem uczestników do wysokości wartości nagrody konkursowej;
  • zwalniających organizatora z odpowiedzialności za nieprawidłowość lub terminowość doręczenia uczestnikom wszelkich pism, dokumentów bądź nagród związanych z konkursem.

Przykłady niedozwolonych klauzul zawartych w regulaminach można mnożyć.

Jak powinna wyglądać reklamacja regulaminu konkursu, w którym wykryliśmy naruszenie praw konsumenta?

Reklamacja regulaminu konkursu może zostać skierowana bezpośrednio do organizatora w formie pisemnej – prawidłowo sporządzony regulamin powinien wyjaśniać kwestie przysługującego uczestnikowi prawa do reklamacji. Niedozwolone zapisy regulaminowe można również zgłosić w najbliższym stowarzyszeniu ochrony praw konsumentów, którego przedstawiciele mają prawo zgłoszenia autorów nieprawidłowych zapisów do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie