Prawa konsumenta: Rękojmia a gwarancja

Jakie uprawnienia daje konsumentom rękojmia? Co odróżnia ją od gwarancji uzyskiwanej na określone produkty?

Prawa konsumenta: Rękojmia a gwarancja
Wadliwy towar? Poznaj swoje prawa i złóż reklamację!

Zakupy robimy praktycznie każdego dnia. Niestety zakupione towary i przedmioty nie zawsze odpowiadają naszym wyobrażeniom. Każdy klient, który dokona zakupu rzeczy: 

 • niezgodnej z opisem producenta czy reklamą, 
 • wadliwej lub uszkodzonej, a przez to 
 • niespełniającej swoich funkcji, 

może skorzystać z przysługującego wszystkim konsumentom uprawnienia kupującego wynikającego z niezgodności produktu z umową

Pamiętajcie, każdorazowe nabycie przedmiotu lub usługi u sprzedającego jest niepisaną umową, pod którą obie strony składają swój „podpis”. Zobowiązujemy się tym samym przestrzegać swoich praw i obowiązków względem drugiej strony transakcji kupna-sprzedaży. Aktualnie mamy dwie podstawy składania reklamacji u sprzedawcy.

Co to jest rękojmia i czym różni się od gwarancji?

Rękojmia

Polskie prawo daje wszystkim nabywającym towar konsumpcyjny możliwość zgłoszenia niewywiązania się przez sprzedawcę z umowy. W przypadku rękojmi, stroną odpowiedzialną za wady lub inny problem jest zawsze sprzedawca

Jako uregulowany sposób dochodzenia roszczeń, z założenia sprzedawca nie ma prawa odmówienia rozpatrzenia reklamacji, opartej na rękojmi.

Zakupiony towar może być wadliwy fizycznie lub prawnie. W pierwszym przypadku, pod uwagę bierzemy wszelkie problemy techniczne, które uniemożliwiają korzystanie z produktu zgodnie z umową. Wada prawna pojawia się w przypadku sprzedaży towaru należącego do osoby trzeciej lub towaru zabezpieczonego prawnie.

Kupującemu przysługuje prawo

 • wymiany na nowy, 
 • naprawy towaru na koszt sprzedającego, 
 • obniżenia ceny zakupu lub
 • odstąpienia od umowy. 

Rękojmia daje klientowi prawo zgłoszenia wady sprzedawcy lub producentowi w przeciągu dwóch lat od momentu wydania towaru (5 lat w przypadku nieruchomości). Termin rękojmi ulega skróceniu do roku w przypadku towarów używanych. W przypadku, gdy wada została zatajona umyślnie, rękojmia nie ma terminu. Usterka powinna być zgłoszona nie później niż rok od chwili jej wykrycia. 

UWAGA: jeśli kupujący został o wadzie poinformowany przed zakmnięciem transakcji, sprzedawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności za towar. Warto o tym pamiętać, nabywając produkty po obniżonych cenach ze względu na usterki.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje kupujący. Sprzedawca ma jednak możliwość zaproponowania rozwiązania alternatywnego, np. w sytuacji braku możliwości spełnienia wyboru klienta.

Sprzedający ma 14 dni na odpowiedź na zgłoszenie od niezadowolonego klienta.

BRAK PARAGONU nie zwalnia sprzedawcy z odpowiedzialności odpowiedzi na reklamację. Posiadanie dowodu zakupu ułatwia jednak załatwienie wszelkich spraw.

Gwarancja

Rękojmia, której zasady regulowane są przepisami prawa, nie daje sprzedającemu prawa ingerencji w warunki jej realizacji. W przypadku gwarancji jednak to właśni gwarant, ustala zakres odpowiedzialności i uprawnień obu stron transakcji.

Gwarantem może być:

 • producent,
 • importer, 
 • sprzedawca lub
 • dystrybutor.

Wydanie konsumentowi dokumentów gwarancyjnych obligujących sprzedawcę do poniesienia odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową jest dobrowolnym gestem producenta lub dystrybutora towarów. 

W większości przypadków sprzedający zastrzegają więc, że gwarancja obejmuje jedynie fizyczne wady nabywanych przez konsumentów produktów. Odpowiedzialność gwaranta jak i obowiązki konsumenta muszą zostać określone w oświadczeniu gwarancyjnym. Warto jednak dodać, iż informacje zawarte w reklamie towaru są automatycznie uwzględniane w oświadczeniu.

Gwaracja musi być sporządzona w języku polskim w sposób łatwy do zrozumienia przez konsumenta. 

Okres trwania gwarancji określany jest przez stronę odpowiedzialną. Brak określenia okresu daje konsumentowi dwa lata ochrony towaru. W przypadku wymiany lub naprawy towaru w okresie gwarancyjnym, okres ulega odnowieniu. W trakcie oczekiwania na rozpatrzenie złożonej reklamacji i braku możliwości korzystania z towaru, okres gwaracji ulega zawieszeniu.

Składając reklamację, upewnijmy się jakie warunki jej rozpatrzenia zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym. Wyszczególnione powinny tam być formy rekompensaty oraz termin rozpatrzenia reklamacji. Brak terminu daje gwarantowi 14 dni na spełnienie obowiązku. 

Rękojmia a gwarancja

Powyższe uprawnienia konsumenta do złożenia reklamacji są niezależne. Kupujący ma prawo dochodzenia swoich praw na podstawie tak rękojmi, jak i gwarancji, jednak nie jednocześnie. 

 • Innymi słowy, jeśli gwarant rozpatrzy naszą reklamację negatywnie lub pozytywnie, nadal mamy możliwość złożenia kolejnej w ramach rękojmi.
 • W trakcie rozpatrywania obowiązków wynikających z gwaracji, zawieszeniu ulega jednak możliwość złożenia reklamacji na podstawie rękojmi.

Rękojmia jest często określana jako bardziej korzystna dla konsumenta, ponieważ jej warunki określa prawo. Gwarancja, której warunki określa sprzedawca czy producent, jest jednak dobrym rozwiązaniem w momencie wygaśnięcia rękojmi.

Przed złożeniem reklamacji należy dokładnie zapoznać się z oświadczeniem gwarancyjnym. Może okazać się, iż gwarancja daje nam więcej możliwości i korzyści. Do rękojmi prawie możemy zawsze wrócić.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
Zwrot towaru zakupionego przez Internet »
Zwrot towaru do sklepu »
Czy informacja "Zwrotów nie przyjmujemy" jest zgodna z prawem? »
Kto chroni prawa konsumenta w Polsce? »
Nowe prawa konsumenta - zmiany 2014 »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie