Ile wynoszą aktualne składki ZUS?

Odprowadzane każdego miesiąca składki ZUS zależą od przyjętej podstawy wymiaru. Ile wynosi ona w 2016 roku?

Ile wynoszą aktualne składki ZUS?
Dowiedz się ile wynoszą składki ZUS w roku 2016

Składki ZUS, jakie przedsiębiorcy odprowadzać muszą na konto Zakładu, rosną z roku na rok wraz ze zmieniającą się kwotą średniego wynagrodzenia w Polsce. Ustalane przeciętne zarobki stanowią punkt odniesienia w ustawach budżetowych. 

Średnie wynagrodzenie jest obecnie wyższe w porównaniu z latami ubiegłymi. Składki ZUS, jakie uiszczać muszą przedsiębiorcy, wzrosły o nawet 60 złotych wyższe niż jeszcze kilka miesięcy temu.
 

Podstawy obliczania składek ZUS

Od wielu lat słychać głosy wnoszące o rozróżnienie wysokości odprowadzanych składek ZUS i uzależnienie ich od osiąganego przez firmę obrotu. Do dziś jednak nic się w polskim prawie nie zmieniło i wszyscy przedsiębiorcy odprowadzają do ZUS te same kwoty.

Obowiązującymi w 2016 roku podstawami wymiaru, od których naliczane są wysokości składek odprowadzanych przez przedsiębiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są kwoty:

 • 2443 złote dla ubezpieczeń społecznych, 
 • 3210,60 złotych dla ubezpieczeń zdrowotnych,
 • 2443 złote dla środków przeznaczanych na Fundusz Pracy.


Składki dla wszystkich osób ubezpieczonych obliczane są w następujący sposób:

 • ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy,
 • ubezpieczenie rentowe - 8% podstawy,
 • ubezpieczenie chorobowe - 2,45%,
 • ubezpieczenie wypadkowe - 0,67 - 3,60%
 • Fundusz Pracy - 2,45%,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10%,
 • ubezpieczenie zdrowotne - 9%.


Osoby, posiadające pozarolniczą działalność gospodarczą i prowadzące ją w oparciu o przepisy o działalności gospodarczej lub inne przepisy szczególne, mają inną podstawę wymiaru składek, która wynosi 555 zł.
 

Składki ZUS 2016

W 2016 roku przedsiębiorcy muszą odprowadzać składki ZUS w następującej minimalnej kwocie: 

 • 1061,91 złotych - o ile nie odprowadzają dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe lub 
 • 1121,52 złotych - o ile dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe odprowadzają (dla porównania, w 2015 roku łączne miesięczne składki ZUS wynosiły 1092,28 złotych)


Wyliczone w oparciu o podstawę wymiaru na rok 2016 stawki poszczególnych składek mogą wynieść minimalnie:

 • 474,92 złotych na składkę na ubezpieczenie emerytalne,
 • 194,64 złotych na składkę na ubezpieczenie rentowe,
 • 59,61 złotych na dobrowolną składkę na ubezpieczenie w razie choroby lub macierzyństwa (ubezpieczenie chorobowe),
 • 43,79 złotych na składkę na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (ubezpieczenie wypadkowe),
 • 288,95 złotych na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 59,61 złotych na Fundusz Pracy.


W przypadku ubezpieczenia wypadkowego, wysokość składki może być ustalana przez ZUS lub samodzielnie przez płatników. 

 • ZUS ustala składki dla płatników, którzy dostarczyli informację ZUS IWA za trzy lata kalendarzowe. ZUS ma obowiązek powiadomić płatników o wysokości składki do 20 kwietnia. 
 • Składka dla płatników, opłacających ubezpieczenie wypadkowe dla nie więcej niż 9 osób wynosi połowę najwyższej stopy procentowej dla grup działalności,
 • W przypadku większej ilości ubezpieczonych, podlegających płatnikowi, składka określana jest dla danej grupy działalności.


Wszystkie jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze muszą odprowadzać składki ZUS do piątego dnia każdego kolejnego miesiąca

Do 10 dnia mają czas osoby fizyczne regulujące składki wyłącznie w swoim imieniu, a do 15 pozostali płatnicy. 


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
OFE czy ZUS? Poznaj najważniejsze Fakty »
ABC urlopu wypoczynkowego »
ABC urlopu macierzyńskiego »
Jakość życia a administracyjny podział na powiaty »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie