Tańsza komunikacja miejska: Kto może liczyć na zniżki?

Komunikacja miejska - poznaj najważniejsze ulgi, jakie przysługują pasażerom. 

Tańsza komunikacja miejska: Kto może liczyć na zniżki?
Transport miejski bez tajemnic

Dana miejscowość zazwyczaj sama decyduje o rodzaju i wysokości zniżek na komunikację miejską, stąd poszczególne ulgi mogą wyglądać nieco inaczej np. w Warszawie czy w Krakowie. To jednostki administracyjne finansują transport publiczny, a co za tym idzie, podejmują decyzje odnośnie zniżek przysługującym pasażerom.

Niezależnie od ulg samorządowych, istnieją również ulgi ustawowe, obowiązujące w całej Polsce. Komu więc przysługują poszczególne zniżki i gdzie szukać szczegółowych informacji na ten temat?   
  

ODPOWIEDNI DOKUMENT TO PODSTAWA

Zawsze należy pamiętać o posiadaniu przy sobie odpowiedniego dokumentu uprawniającego do zniżek na przejazdy w komunikacji miejskiej.

Najczęściej jest to:
 
 • dowód tożsamości (potwierdzający wiek danej osoby), np. dowód osobisty, książeczka zdrowia dziecka, paszport,
 • legitymacja (wydana przez właściwy organ), np. studencka, kombatancka.
 

KOMUNIKACJA MIEJSKA – ULGI OBOWIĄZUJĄCE W CAŁEJ POLSCE

 

ZNIŻKI USTAWOWE 100%

Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów na terenie całego kraju:
 
 • Posłowie na Sejm i Senatorowie,
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich opiekunowie,
 • Inwalidzi będący ofiarami represji okresu wojennego i powojennego oraz ich opiekunowie,
 • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych.
 

ZNIŻKI USTAWOWE 50%

Osoby uprawnione do przejazdów z ulgą 50-procentową na terenie całego kraju:
 
 • Studenci polskich szkół wyższych (studia licencjackie, magisterskie i inżynierskie),
 • Słuchacze kolegiów nauczycielskich,
 • Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych,
 • Kombatanci,
 • Osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • Weterani pobierający rentę inwalidzką z powodu doznanych urazów lub chorób będących wynikiem działań odbywających się poza granicami państwa.
 

KOMUNIKACJA MIEJSKA – NAJCZĘSTSZE ULGI SAMORZĄDOWE

 

ZNIŻKI SAMORZĄDOWE 100%

Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów w danej miejscowości to najczęściej:
 
 • Osoby niewidome,
 • Dzieci do 4 roku życia,
 • Niepełnosprawne dzieci oraz młodzież wraz z ich opiekunami, podczas przejazdów z miejsca zamieszkania do szkoły lub przedszkola,
 • Osoby po 70 roku życia,
 • Policjanci i strażnicy miejscy w czasie wykonywania czynności służbowych.
 

ZNIŻKI SAMORZĄDOWE 50%

Osoby uprawnione do przejazdów z ulgą 50-procentową w danej miejscowości to najczęściej:
 
 • Dzieci w wieku 4-7 lat,
 • Dzieci i młodzież uczęszczające do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • Uczniowie i studenci szkół zagranicznych,
 • Doktoranci,
 • Bezrobotni,
 • Renciści,
 • Emeryci.
 

KOMUNIKACJA MIEJSKA – POZOSTAŁE ULGI SAMORZĄDOWE

W zależności od decyzji rady miasta lub gminy, na darmowe lub tańsze przejazdy mogą również liczyć m.in.:
 
 • Dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych,
 • Żołnierze w służbie zasadniczej,
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • Honorowi lub zasłużeni obywatele danego miasta,
 • Radni Rady Miejskiej lub Gminy,
 • Pasażerowie komunikacji miejskiej podczas obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu (22 września każdego roku),
 • Osoby urodzone w środkach lokalnego transportu zbiorowego,
 • Osoby biorące udział w lokalnych zawodach sportowych (w dniu zawodów).
 

Szczegółowe INFORMACJE DOTYCZĄCE ZNIŻEK

Szczegółowe informacje odnośnie ulg w komunikacji miejskiej wybranych miast możemy odnaleźć na stronach poszczególnych zarządów transportu publicznego, przykładowo:
 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie