ABC ubezpieczenia zdrowotnego

Na jakich zasadach przyznawane jest ubezpieczenie zdrowotne? Kto i kiedy może z niego korzystać?

ABC ubezpieczenia zdrowotnego
Kiedy posiadamy publiczne ubezpieczenie zdrowotne?

Każdy kraj posiada odpowiednie przepisy prawne, aby obywatel mógł mieć dostęp do specjalistycznego leczenia bądź rehabilitacji w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Uchronienie od cierpień lub zgonów pacjentów przyczyniło się do powstania uniwersytetów medycznych dysponującymi doświadczonymi pracownikami kształtującymi studentów, w oparciu o tradycyjną jak i nowoczesną wiedzę o zdrowiu człowieka. Opracowanie innowacyjnych maszyn daje możliwość szybkiego rozpoznanie choroby i niezbędnego leczenia.

W Polsce zgodnie z art. 68 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia. W tym celu, niezależnie od sytuacji finansowej władze udzielają równy dostęp do świadczeń zdrowotnych opłaconych z publicznych środków.

Co to jest publiczne ubezpieczenie zdrowotne?

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne posiada umocowanie prawne w Konstytucji Rzeczpospolitej Polski z 1997 roku. W 2003 roku poprzednio działające Kasy Chorych zostały zastąpione przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Głównych zadaniem NFZ jest zapewnienie opieki i ochrony osobom ubezpieczonym bądź uprawionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w razie choroby, konsultacji, bądź rehabilitacji.

Ostateczna forma zapisu prawnego została dokonana 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U . z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późń. zm). Zgodnie z nowelizacją, NFZ ma zapewniać również podjęcie wszelkich działań przeciw czynnościom, które mogą zagrażać życiu bądź sprawności człowieka. Zakup specjalistycznych sprzętów czy szkolenie kadr finansowane są z obowiązkowej składki zdrowotnej podatkowej bądź budżetu państwa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych gromadzi składki z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zajmuje się dystrybucją świadczeń takich jak renty, emerytury, zasiłki zdrowotne bądź macierzyńskie.

Kto może korzystać z świadczeń zdrowotnych?

Na podstawie prawnej, wyodrębnione są dwa rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego:

ubezpieczenie obowiązkowe (Art.66.1):

 1. Osoby zatrudnione na terenie Polski - przy czym pracodawca ma obowiązek zgłosić nowego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznej, oraz co miesięcznie odprowadzać składki ubezpieczeniowe od wynagrodzenia do Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Osoby prowadzącą własną działalność gospodarczą - składki ubezpieczeniowe finansowane są samodzielnie.
 3. Dzieci, studenci, uczniowie - składki ubezpieczeniowe finansowane są przez szkoły, uniwersytety.
 4. Emeryci, renciści - składki ubezpieczeniowe finansowane są przez ZUS
 5. Osoby bezrobotne - składki ubezpieczeniowe finansowane są przez Urząd Pracy.
 6. Rolnicy i ich domownicy - składki ubezpieczeniowe finansowane są przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 7. Osoby duchowne - składki ubezpieczeniowe opłacane są samodzielnie.
 8. Wszystkie osoby, które pilnują granice państwa bądź porządku w kraju np. policja, posłowie,senatorzy, straż graniczna, żołnierze - składki ubezpieczeniowe finansowane są przez budżet państwa.
 9. Osoby korzystające z świadczeń socjalnych - składki ubezpieczeniowe finansowane są przez Ośrodek pomocy społecznej
 10. Osoby będące w areszcie - składki ubezpieczeniowe finansowane są przez budżet państwa.
 11. Uchodźcy otrzymują 12-miesięczną ochronę - składki ubezpieczeniowe finansowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 12. Ponadto wszyscy członkowie najbliższej rodziny (współmałżonek, dzieci, ewentualnie rodzice, dziadkowie jeśli pozostają z ubezpieczonym w wspólnym gospodarstwie domowym) mogą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego na tej samej zasadzie, co osoba ubezpieczona przez pracodawce.

ubezpieczenie dobrowolne

Nie kwalifikując się do korzystania z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego, każdy z nas ma możliwość dobrowolnego ubezpieczenia. Takie prawo posiadają między innymi osoby zatrudnione na umowę o dzieło, pracownik na urlopie bezpłatnym bądź poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany na terenie Polski.

W celu potwierdzenia chęci wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia, należy udać się do najbliższego oddziału NFZ wraz z dokumentem tożsamości i wypełnić odpowiedni wniosek.

Po zawarciu indywidualnej umowy z NFZ, należy zgłosić się do ZUS i złożyć druk ZUS ZZA. Aby członkowie rodziny również byli uprawnieni do korzystania z ubezpieczenia, muszą być zgłoszone w ZUS poprzez dokument ZUS ZCNA.

Cudzoziemcy oraz osoby zgłaszające wolontariuszy podlegają odrębnym stawkom składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jaką kwotę należy wpłacać na otrzymanie ubezpieczenia? 

Bez względu na posiadanie ubezpieczenia obowiązkowego bądź dobrowolnego, co miesiąc obowiązuję nas dokonanie opłaty 9% od podstawy wymiaru składki, określanej kwartalnie przez GUS. 

W pierwszych kwartale 2015 roku, zgodnie z wysokością przeciętnego wynagrodzenia, składka na ubezpieczenie zdrowotne od kwietnia do czerwca wynosi 364,83 złotych.

Ustanie prawa do świadczeń

Uprawnienie do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego nie jest dożywotnie. Każda osoba, która traci obowiązek ubezpieczenia, posiada 30 dni na podjęcie odpowiednich kroków i uniknięcia utraty świadczeń.

Do najczęstszych powodów utraty obowiązkowego ubezpieczenia należą:

 • utrata stosunku pracy z pracodawcą,
 • zakończenie prowadzenia lub zawieszenie pozarolniczej działalności gospodarczej, 
 • przebywanie na urlopie bezpłatnym,
 • zgon ubezpieczyciela rodziny,
 • ukończenie lub utrata statusu ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej,
 • zawieszenie renty socjalnej

Ubezpieczenie dobrowolne zakończone jest wraz z rozwiązaniem umowy z NFZ lub po 30 dniach zaległości z opłatą składek.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie