PIT 2016: Ulgi i odliczenia za 2015 rok

Początek nowego roku zwiastuje konieczność wypełnienia deklaracji PIT i rozliczenia podatkowego za miniony rok. Na jakie ulgi i odliczenia możemy liczyć tym razem?

PIT 2016: Ulgi i odliczenia za 2015 rok
Jak zmniejszyć podatek za zeszły rok?

W obrębie ulg podatkowych i odliczeń towarzyszących rozliczeniu podatku za 2015 rok odnotowano niewielkie zmiany w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednymi z najbardziej odczuwalnych będą te dotyczące powolnej likwidacji ulgi na Internet – w rozliczeniu PIT za rok 2015 uwzględnić ją będą mogli jedynie podatnicy, którzy pierwszy raz skorzystali z ulgi w deklaracji za 2014 rok.

Z jakich ulg i odliczeń będziemy mogli skorzystać, rozliczając miniony rok podatkowy?

Ulgi i odliczenia od dochodu za rok 2015

 

Zwrot nienależnych świadczeń

Posiadanie dowodu zwrotu świadczeń pozwala na odliczenie od dochodu wysokości zwrotu wraz podatkiem.

Odliczenie za IKZE

Posiadanie dokumentu potwierdzającego płatność składek IKZE pozwala na odliczenie od dochodu wartości równej podstawie opodatkowania nieprzekraczającej 4750,8 złotych.

Odliczenie składek ZUS

Posiadanie dokumentu potwierdzającego płatność składek na ZUS pozwala na odliczenie ich wysokości od dochodu.

Darowizny na cele religijne

Dokument potwierdzający świadczenie darowizn kościelnych oraz ich przyjęcie uprawnia do odliczenia maksymalnie 6% dochodu podatnika.

Darowizny świadczone na rzecz organizacji społecznych i pożytku publicznego

Dokument potwierdzający świadczenie darowizn na rzecz organizacji społecznych oraz ich przyjęcie uprawnia do odliczenia maksymalnie 6% dochodu podatnika.

Ulga rehabilitacyjna na samochód

Posiadany akt własności lub współwłasności samochodu użytkowanego przez osobę niepełnosprawną uprawnia do ulgi w wysokości maksymalnej 2280 złotych.

Ulga na leki

Dokument potwierdzający nabycie leków uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków pomniejszonych o kwotę 100 złotych za miesiąc.

Ulga na rehabilitację

Dokument potwierdzający poniesienie wydatków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego uprawnia do odliczenia w wysokości wydanej kwoty.

Dla krwiodawców

Potwierdzenie ze stacji krwiodawstwa pozwala na odliczenie nie więcej niż 6% dochodu podatnika.

Za nowe technologie

Dokumenty potwierdzające stosowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych pozwalają na zwrot do 50% wydatków poniesionych na ich rzecz.

Ulga na przewodnika lub psa asystującego

Dokument potwierdzający posiadania przewodnika lub psa asystującego załączony do PIT pozwala na odliczenie 2280 złotych.

Ulga na Internet

Ulga przysługuje korzystającym z sieci, którzy po raz pierwszy rozliczyli ją w deklaracji podatkowej PIT za rok 2014. Nie może wynosić więcej niż 760 złotych.

Ulga na pomoc domową / nianię

Podpisana umowa aktywizacyjna wraz z dowodem wpłaty odpowiednich składek ZUS z uwzględnieniem danych osób, kwoty oraz przedmiotu uiszczanej zapłaty.

Ulga budowlana

Dokumenty potwierdzające poniesione koszty, faktury.
 

Odliczenia i ulgi od podatku za rok 2015

 

Ulga z tytułu składek zdrowotnych

Dokument potwierdzający wysokość opłaconych lub pobranych składek uprawnia do odliczenia do 7,75% podstawy.

Ulga prorodzinna

Akt urodzenia lub dokument potwierdzający prawo do opieki na dzieckiem uprawniają do odpisania od podatku 1112,04 złotych rocznie na każde dziecko.

Ulga abolicyjna

Odpowiadający PIT 11 dokument z zagranicy pozwala na pomniejszenie należności podatkowych o różnicę powodowaną wysokościami składek w Polsce i za granicą.

Ulga odsetkowa

Dokument wystawiony przez bank z potwierdzeniem wysokości opłaconych w roku odsetek.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie