Umowa o pracę na czas określony: Szczegóły

Umowa na czas określony wskazuje ścisłe ramy czasowe pełnienia obowiązków względem pracodawcy. Co warto o niej wiedzieć?

Umowa o pracę na czas określony: Szczegóły
Zasady obowiązujące pracowników na określony okres

Umowa o pracę na czas określony to rodzaj dokumentu ściśle określającego ramy czasowe obowiązywania kontraktu pomiędzy pracownikiem a jego przełożonymi.

Zawierana z pracownikami w celu wyegzekwowania wykonywania zawodowych obowiązków dla strony umowy we wskazanym w dokumencie czasie, umowa na czas określony może przekształcić się w umowę na czas nieokreślony.

Jakie są prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych na mocy tego typu umowy? O czym warto wiedzieć?
 

Umowa o pracę na czas określony: Co warto wiedzieć?

 

Do trzech razy sztuka

Zawierana trzy razy z rzędu umowa na czas określony powinna automatycznie przekształcić się w umowę na czas nieokreślony, o ile przerwa pomiędzy rozwiązaniem poprzednich umów a zawarciem nowych nie przekroczyła jednego miesiąca (31 dni kalendarzowych).

Zasada ta nie dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych w celu zastąpienia nieobecnego pracownika czy umów dotyczących prac sezonowych albo dorywczych.

Zawarcie czwartej umowy pomiędzy tym samym pracownikiem i pracodawcę jest obecnie traktowane jako automatyczne przekształcenie umowy w tę zawieraną na czas nieokreślony.

 

Prawo do wypowiedzenia umowy

Umowa o pracę na czas określony, jak sama nazwa wskazuje, wygasa z dniem wskazanym w dokumencie jako ostatni dzień pełnienia obowiązków zawodowych względem pracodawcy.
 
  • Jeśli jednak umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w jej zapisach powinna pojawić się informacja o możliwości wypowiedzenia umowy z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.
  • Rozwiązanie umowy na czas określony zawieranej na krótszy niż sześciomiesięczny okres nie jest możliwe przed upływem wskazanego treścią dokumentu terminu, chyba że strony osiągną porozumienia co do wcześniejszego ustania stosunku pracy albo rozwiążą kontrakt w trybie dyscyplinarnym.

Warto jednak wiedzieć, że nawet zawartą na czas określony umowę bez okresu wypowiedzenia można rozwiązać, jeśli uda nam się uzyskać lekarskie orzeczenie wskazujące na szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie zatrudnionego bądź w sytuacji, gdy pracodawca w rażący sposób naruszy prawa zatrudnionego.

 

Obowiązek dotrzymania terminu umowy

Pracownik, który podpisuje umowę na czas określony powinien wypełnić jej postanowienia w określonym w dokumencie terminie.

Jeśli w międzyczasie pracownik otrzyma ciekawszą propozycję, bądź jeśli zdecyduje się porzucić dotychczasowe zatrudnienie z innych przyczyn,
 
  • nie informując pracodawcy o przyczynach opuszczenia miejsca pracy,
  • nie osiągając porozumienia z pracodawcę co do rozwiązania zapisów umowy i
  • nie mając możliwości wypowiedzenia umowy,

pracownik musi liczyć się z dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy.
 

33 miesiące

Pracodawcy chętnie wykorzystywali swoją pozycję względem zatrudnionych.
⇒ Po podpisaniu z pracownikiem kilku umów na czas określony z rzędu z przerwami pomiędzy ich zawarciem nie dłuższymi niż 31 dni kalendarzowych, często przedkładali pracownikom kolejną umowę na czas określony, zwieraną na 5, a nawet 10 lat. Pracodawcy unikali w ten sposób odpowiedzialności wynikającej z zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Ustawa, która weszła w życie 22 lutego bieżącego roku ograniczyła jednak maksymalny okres trwania umowy na czas określony do 33 miesięcy.

Oznacza to, że pracownik nie będzie mógł być zatrudniony na mocy umowy o pracę na czas określony dłużej niż 3 lata (33 miesiące plus 3 miesiące okresu próbnego).

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie