Umowa zlecenie a emerytura

Czy umowa zlecenie gwarantuje pracownikom prawo do emerytury? Poznajcie zasady opłacania składek bez umowy o pracę.

Umowa zlecenie a emerytura
Zleceniobiorco, bądź pewny swych praw!

Umowa zlecenie - podpisując ją, należy pamiętać, że nie jest to umowa wynikająca ze stosunku pracy. Co to oznacza? Najprościej mówiąc, taka umowa nie podlega przepisom zawartym w kodeksie pracy.

Zleceniobiorca nie powinien więc oczekiwać takich samych praw i obowiązków, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Jak wygląda kwestia emerytury w takim przypadku?
 

UMOWA ZLECENIE a prawo do emerytury

Umowa zlecenie, będąca umową cywilnoprawną znacząco różni się od umowy o pracę, jeżeli pod uwagę weźmiemy przywileje jakimi dysponują pracownicy.

Będąc zatrudnionym na umowę zlecenie nie posiada się prawa do:
 
  • urlopu,
  • okresu wypowiedzenia (określonego odgórnym prawem),
  • wliczania przepracowanych lat do stażu pracy.

Trzeci podpunkt jest szczególnie ważny, gdyż świadczenia emerytalne przyznawane są między innymi na podstawie ilości przepracowanych lat. W związku z brakiem ich naliczania w przypadku umowy zlecenia, na emeryturę z tego tytułu nie można więc liczyć.

Prawo do emerytury można jednak uzyskać poprzez odprowadzanie składek emerytalnych i rentowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co stanowi obowiązek w przypadku umowy zlecenia. Płatnikiem składek jest oczywiście zleceniodawca, którego obowiązkiem jest opłacanie należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy trwania umowy zlecenia.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu z tytułu umowy zlecenia, podlega więc każda osoba od dnia oznaczonego w umowie jako dzień jej rozpoczęcia, aż do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

 

EMERYTURA NIE DLA WSZYSTKICH

Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracodawca zatrudnia na umowę zlecenie ucznia lub studenta poniżej 26 roku życia. W tym przypadku zleceniodawca zwolniony jest z obowiązku odprowadzania składek za zleceniobiorcę. Ten okres czasu nie będzie się więc wliczał do emerytury.

Z odprowadzania składek do ZUS-u zwolniony jest również  pracodawca w przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na umowę zlecenie, i który równocześnie pozostaje w stosunku pracy (umowa o pracę), a składki odprowadza właśnie z tytułu umowy o pracę.

 

WIĘCEJ NIŻ JEDNA UMOWA ZLECENIE

Jeżeli dana osoba pracuje na kilka umów zleceń, wówczas nie ma potrzeby odprowadzania składki od każdej podpisanej umowy. Obowiązkowe ubezpieczenie wynika tylko z jednej umowy (zazwyczaj z pierwszego podjętego zlecenia).

 

DOBROWOLNE SKŁADKI ZUS

W przypadku zwolnienia pracodawcy z obowiązku odprowadzania składek za pracownika, nadal istnieje sposób na uzyskanie prawa do emerytury.  Zleceniobiorca może opłacać składki dobrowolne: wysokość przyszłej emerytury będzie zależała od wysokości wpłacanych składek.

Decydując się na opłacanie składek dobrowolnych, samemu podejmuje się decyzję o ich wysokości. Podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być jednak niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Im wyższe wynagrodzenie, tym wyższa możliwa wysokość składek, a co za tym idzie – proporcjonalnie wyższa emerytura.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie