Wskaźniki płynności finansowej firmy

Trzy główne wskaźniki płynności finansowej i klika mierników pomocniczych pomagają określić zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania wszystkich bieżących zobowiązań.

Wskaźniki płynności finansowej firmy
czyli jak określić zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań
  • Wskaźnik bieżącej płynności finansowej
  • Wskaźnik szybkiej płynności finansowej
  • Wskaźnik wypłacalności gotówkowej

Każda firma pragnąca utrzymać się na rynku i zachować konkurencyjność względem innych podmiotów, musi wykazywać płynność finansową, co oznacza umiejętne zarządzanie wpływami i wydatkami w sposób umożliwiający terminowe rozliczanie zobowiązań finansowych. Płynność finansowa każdej firmy opisywana jest najczęściej za pomocą trzech wskaźników głównych i kliku mierników pomocniczych, pomagających określić zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania wszystkich bieżących zobowiązań.

Jak mierzyć płynność finansową?

Trzy powszechnie stosowane wskaźniki płynności finansowej:

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

(iloraz wartości aktywów obrotowych i bieżących zobowiązań) – popularny wskaźnik wyznaczający, w jakim stopniu przedsiębiorstwo zdolne jest do pokrycia bieżących zobowiązań dzięki posiadanym aktywom obrotowym; wzorcowa wartość tego wskaźnika powinna mieścić się w przedziale między 1,2 a 2; niższy rezultat może świadczyć o kłopotach firmy z terminowym rozliczaniem płatności, wyższy - na nieumiejętność odpowiedniego zarządzania majątkiem powodującą gromadzenie zapasów finansowych.

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej

(iloraz wartości krótkoterminowych płynnych środków finansowych i bieżących zobowiązań) – wskaźnik ten pozwala uzupełnić wynik wskazany przez wyżej opisany miernik o informację o zapasach i rozliczeniach międzyokresowych przedsiębiorstwa. Jego wartość równa 1 pokazuje, że firma jest w stanie pokryć swoje zobowiązania dzięki płynnym aktywom finansowym pozostającym w jego dyspozycji.

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej

(iloraz wartości środków pieniężnych, oraz innych aktywów pieniężnych, i bieżących zobowiązań) – wskaźnik ten wyznacza, jaką część swoich zobowiązań firma jest w stanie spłacić z bieżących aktywów o najwyższym stopniu płynności. Jego wzorcowa wartość to 0,2.

Do określenia płynności finansowej przedsiębiorstwa można wykorzystać również wskaźniki wspomagające (uzupełniające) takie jak wskaźnik kapitału pracującego czy miernik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółem.

Poznanie odpowiednich wskaźników oraz umiejętność ich wyliczenia pomogą w dobrym zarządzaniu firmą oraz umożliwią uniknięcie lub przewidzenie kłopotów finansowych, co może pozwolić na podjęcie odpowiednich decyzji.

Sprawdź również:
Zagrożona płynność finansowa? A może Faktoring? »
Uproszczone zarządzanie finansami przedsiębiorstwa »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie