Co to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Deponowanie naszych pieniędzy w banku ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa naszych środków. Co jednak, gdy sam bank napotyka finansowe problemy i upada? Na pomoc w takich sytuacjach przychodzi Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Co to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
BFG to gwarancja zwrotu bankowych pieniędzy

Przeglądając produkty bankowe, można natknąć się na liczne nazwy odrębnych instytucji finansowych, które powiązane są bezpośrednio z działalnością banków. Jedną z nich jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który większości z nas prawidłowo kojarzy się z zapewnieniem dodatkowego bezpieczeństwa naszym pieniędzom. Dowiedzmy się zatem za co odpowiedzialny jest i jak działa BFG.

 

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja z siedzibą w Warszawie, która została powołana i działa na zasadach określonych w ustawie z grudnia 1994, obowiązującej od lutego 1995 roku. BFG od początku swojej działalności wzmacnia struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie tylko polskiego, ale również międzynarodowego sektora finansowego, będąc członkiem między innymi Europejskiego Forum Gwarantów Depozytów. 

 

Czym zajmuje się BFG?

 

Do głównych zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego należą:

 

  • ochrona wszystkich depozytów, zgromadzonych w bankach na terytorium Polski
  • wypłata zagwarantowanych ustawowo zdeponowanych środków w przypadku zawieszenia działalności banku, będącego członkiem systemu, i ogłoszenia jego upadłości
  • pomoc finansowa bankom, którym grozi niewypłacalność
  • udzielanie dofinansowania bankom za zakup akcji lub udziałów
  • nadanie gwaracji zwiększenie funduszy własnych bankom, które realizują program postępowania naprawczego
  • przechowywanie i zbieranie danych o podmiotach należących do systemu gwarantowania oraz przeprowadzanie analizy posiadanych informacji

 

Od listoapa 2013 roku, Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje swoim systemem również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, gwarantując zwrot zdeponowanych środków oraz pomoc kasom w przypadku ryzyka niewypłacalności.

 

Rodzaje depozytów, podlegające ochronie BFG


Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje swoją ochroną depozyty w walucie krajowej i zagranicznej, które należą do osób fizycznych, prawnych (również jednostek samorządu terytorialnego), zdolnych prawnie jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

 

Depozyty Skarbu Państwa, instytucji finansowych czy kadr zarządzających bankami i ich właścicieli nie podlegają ochronie BFG.

 

Listę banków, w których depozyty objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego znajdziesz na stronie Funduszu.

 

Jak i kiedy wypłacane są zagwarantowane środki?

 

BFG wypłaca środki z depozytów założonych w bankach lub kasach, które podlegają polskiemu systemu gwarantowania, w momencie zawieszenia działalności danego banku lub kasy przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz wysłaniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości banku lub kasy.

 

Gwarancji BFG w całości podlegają depozyty, na których zgromadzone zostały środki do równowartości w polskiej walucie 100 tysięcy euro, bez względu na ilość posiadanych rachunków w danych banku, ponieważ zdeponowana kwota jest sumowana. Współwłaściciele rachunków mogą liczyć na oddzielną kwotę objętą gwarancją. Gwarantowane środki zawsze wypłacane są w złotych. 

 

Procedura wypłaty gwarantowanych środków rozpoczyna się od sporządzenia przez bank listy osób uprawnionych do otrzymania zwrotu. Bankowy Fundusz Gwarancyjny następnie informuje o sposobie, miejscu i terminie wypłat gwarantowanych środków. W celu odebrania należności, należy zgłosić się w wyznaczone miejsce ze swoim dowodem tożsamości. W przypadku braku możliwości stawienia się w określonym terminie, gwarantowaną kwotę można odebrać w ciągu pięciu lat od momentu zawieszenia banku. 

 

Osoby, które posiadały depozyty, przekraczające środki zagwarantowane, mają szansę na odzyskanie pieniędzy przy podziale majątku banku w postępowaniu upadłościowym. Jeśli upadły bank zostanie wykupiony przez inny, nowy właściciel przejmuje zobowiązania z rachunków. 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma za zadanie zwiększyć nie tylko bezpieczeństwo środków finansowych klientów polskich banków i kas oszczędnościowo-kredytowych, jednak również zaufanie społeczeństwo do systemu polskiej bankowości. 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie