Jak wypełnić załącznik PIT-O?

Podatnicy zamierzający odliczyć ulgi podatkowe, będą musieli wypełnić załącznik do deklaracji podatkowej PIT-O. Zobaczmy jak należycie wypełnić deklarację o ulgach podatkowych!

Jak wypełnić załącznik PIT-O?
Masz problemy z wypełnieniem załącznika PIT-O?

Załącznik PIT-O jest podzielony odpowiednio na części. Przed wypełnieniem każdej z nich konieczne będzie wpisanie na samej górze roku podatkowego, którego dotyczy załącznik, a także numeru identyfikacji podatkowej lub numeru PESEL podatnika oraz małżonka, jeśli rozliczają się wspólnie. Następnie można przejść do wypełniania dalszych części załącznika.

PIT O - Część A

Pierwsza część załącznika PIT-O przeznaczona jest do wypełnienia danych osobowych podatnika oraz małżonka, jeśli rozliczają się wspólnie. W tej części wystarczy wypełnić imiona i nazwiska oraz daty urodzenia podatników.

Część B

W części B załącznika PIT-O konieczne będzie wypełnienie odliczeń od dochodu/przychodu innych niż odliczenia mieszkaniowe. W tej części wypełniamy dane dotyczące:

 • darowizn,
 • odliczeń odnoszących się do wydatków rehabilitacyjnych oraz związanych z ułatwieniem funkcji życiowych,
 • wydatków na Internet,
 • wydatki na nabycie nowych technologii (tego punktu nie wypełniają podatnicy rozliczający się przez deklarację PIT-28),
 • wpłaty na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego),
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu,
 • ulgę abolicyjną i ulgę prorodzinną,
 • inne ulgi.

Część C

Trzecia część załącznika dotyczy ulg podatkowych. Jeśli podatnik korzysta z ulg, musi wypełnić część C załącznika, która dotyczy:

 • ulgi na dzieci,
 • ulgi za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego, przyznaną na podstawie decyzji urzędu,
 • składki na ubezpieczenia społeczne opłacone przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną.

Część D

W czwartej części D podatnik musi zawrzeć informację o obdarowanym oraz o darowiźnie. W części D 2.1. umieszczamy dane dotyczące obdarowanego takie jak pełną nazwę oraz adres, a w części D 2.2. kwotę darowizny.

Część E

Jest to ostatnia część, w której podatnicy korzystający z ulgi na dzieci muszą umieścić informacje o podopiecznych, czyli PESEL, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia,a także zaznaczyć czy odliczenie dotyczy całego roku czy poszczególnych miesięcy.


Więcej informacji:
Szybki PIT, czyli deklaracja podatkowa przez internet »
Progresywny podatek dochodowy - zalety »
Podatek dochodowy w Polsce - statystyki »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie