Warunki użytkowania

Mój Portal Finansowy - Zasady i Warunki Korzystania z Serwisu

Firma Adclick SA z siedzibą przy Rua Alfredo Allen, n.º 455 e 461, Porto, Portugalia, jest, między innymi, właścicielem serwisu kampanii marketingowych za przyzwoleniem. Usługa ta jest przeprowadzana za pośrednictwem różnych witryn internetowych należących do firmy. Usługa kampanii marketingowych za przyzwoleniem jest dostarczana Użytkownikowi (zwanego dalej " Subskrybentem") zgodnie z warunkami niniejszych Zasad i Warunków Korzystania z Serwisu Kampanii Marketingowych za Przyzwoleniem. Niniejszy dokument stanowi całość porozumienia pomiędzy Subskrybentem i firmą Adclick SA.

1.Opis Serwisu
Obsługa kampanii marketingowych za przyzwoleniem składa się z wysłania e-mail i/lub wiadomości SMS za odpowiednią zgodą użytkownika, informacji i reklam dotyczących produktów i usług, które odpowiadają profilowi społeczno-demograficznemu użytkownika. Subskrybent zgadza się na:
(1) Podawanie informacji aktualnych, kompletnych i prawdziwych o Subskrybencie, zgodnie z wnioskiem wymaganym przez usługę i
(2) Utrzymywanie i aktualizowanie tej samej informacji w celu zachowania jej kompletnej i zgodnej z prawdą.
Subskrybent oświadcza, że zapoznał się i jest świadom faktu, iż dane, które udostępnia (poniżej "Informacja pochodzące z rejestracji") zostaną włączone do zautomatyzowanego pliku lub do procesu przetwarzania danych osobowych. Subskrybent, aby mógł zostać użytkownikiem usługi kampanii marketingowych za przyzwoleniem, powinien przyznać, w tym przypadku firmie Adclick SA, poprzez całkowite wypełnienienie formularza rejestracyjnego w usłudze kampanii marketingowych za przyzwoleniem firmy Adclick SA, prawo do zapoznania się osób trzecich z określoną informacją o Rejestracji Subskrybenta i o statusie użytkownika usługi. Jeśli jakakolwiek informacja pochodząca od Subskrybenta jest nieprawdziwa lub niedokładna, firma Adclick SA zastrzega sobie prawo do anulowania subskrypcji Subskrybenta i do wypowiedzenia Subskrybentowi prawa do korzystania z serwisu.
Subskrybent upoważnia firmę Adclick SA do przechowywania i wykorzystywania danych Subskrybenta w celu oferowania mu innych usług i produktów. Subskrybent jest świadomy i wie, że informacje pochodzące z rejestracji są zbierane, zapisywane i przechowywane na serwerach firmy Adclick SA. Subskrybent może korzystać z praw dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Egzekwowanie tych praw może odbyć się za pomocą jakichkolwiek środków, które użytkownik uzna za stosowne:
a) Poprzez linki unieważnienia usługi obecne w całej korespondecji wysyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej;
b) Poprzez e-mail: [email protected], z tematem usunięcia;
c) Pocztą: Adclick SA, Rua Alfredo Allen, n.º 455 e 461, Porto, Portugalia. Kontakt telefoniczny: 00351 300404470


2. Ograniczenie odpowiedzialności
Subskrybent wyraża zgodę, aby przyjąć wszystko i jakiekolwiek ryzyko związane z korzystaniem z usługi kampanii marketingowych za przyzwoleniem. Firma Adclick SA nie ponosi odpowiedzialności za niemożność używania, przerwę w działalności, ani za bezpośrednie lub pośrednie szkody, wyjątkowe, przypadkowe, lub kosekwencje jakiegokolwiek rodzaju zaniedbania (w tym utraty zysków).
Firma Adclick SA nie gwarantuje, że usługa spełni wymagania Subskrybenta, czy też nie zostanie przerwana, czy będzie bezpieczna, terminowa lub wolna od błędów, ponieważ nie może również zagwarantować jakości wyników uzyskiwanych z korzystania z serwisu, ani dokładności i niezawodności informacji uzyskiwanych za pośrednictwem serwisu. Tak samo nie gwarantuje usuwania wad serwisu.
Strony internetowe i e-mailingi wysyłane przez Adclick SA mogą zawierać linki do innych stron internetowych, które znajdują się poza kontrolą firmy Adclick SA i, które nie są kontrolowane przez firmę Adclick SA. W przypadku, gdy, za pomocą wspomnianych linków, użytkownik przejdzie do innych witryn, musi mieć świadomość, że strony te mogą w końcu ubiegać się o pobranie danych osobowych, zgodnie z ich własną polityką prywatności, która może różnić się od naszej.
Należy również pamiętać, że strony internetowe i wiadomości e-mail wysyłane przez firmę Adclick SA mogą zawierać linki do innych stron internetowych stworzonych i zarządzanych przez inne organizacje. Ponieważ strony te nie są własnością firmy Adclick SA, nie możemy zagwarantować ich jakości, przydatność, ani funkcjonalności, a nasze relacje ze wspomnianymi stronami nie oznaczają poparcia ani sprzedawanych lub reklamowanych produktów i usług, ani żadnych informacji zawartych na tych stronach. Zaleca się, poświęcanie szczególnej uwagi i branie pod uwagę faktu, że w żadnym wypadku firma Adclick SA nie ponosi bezpośredniej lub pośredniej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane, lub rzekomo spowodowane przez użytkownika, lub osoby trzecie, przedmioty, lub usługi dostępne na jakiejkolwiek z tych stron

3. Zakaz odsprzedaży lub wykorzystywania usług do celów komercyjnych
Korzystanie z usług jest dostępne wyłącznie dla Subskrybentów i Klientów (Reklamodawców) firmy Adclick SA. Subskrybenci i Reklamodawcy zgadzają się nie odsprzedawać, ani nie wykorzystywać usługi do celów komercyjnych bez wyraźnej zgody firmy Adclick SA.

4. Prowadzenie subskrypcji
Subskrybent ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść przekazu za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z serwisu przez Subskrybenta jest przedmiotem prawa i przepisów lokalnych, wojewódzkich, autonomicznych, krajowych i międzynarodowych. Subskrybent zgadza się:
(1) Nie korzystać z Serwisu w celach nielegalnych, ani zakazanych w niniejszym dokumencie
(2) Nie zakłucać systemów sieciowych połączonymi z Serwisem.
(3) Przestrzegać wszystkich przepisów, zasad i procedur systemów sieci połączonych z usługą kampanii marketingowych za przyzwoleniem.
Firma Adclick SA może, według własnego uznania, zakończyć usługę kampanii marketingowych za przyzwoleniem w sposób natychmiastowy, jeżeli postępowanie Subskrybenta nie jest zgodne z niniejszymi zasadami i warunkami.

5. Odszkodowanie
Subskrybent zgadza się zwolnić firmę Adclick SA, jej spółki, oddziały, zarząd i pracowników, z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, kosztów postępowania, w tym kosztów obsługi prawnej, świadczonych przez osoby trzecie jako wynik korzystania z usług kampanii marketingowych za przyzwoleniem przez Subskrybenta, lub naruszenia przez Subskrybenta niniejszej umowy, jak również naruszeń Subskrybenta lub innego użytkownika usługi kampanii marketingowych za przyzwoleniem pochodzących z komputera Subskrybenta, własności intelektualnej, przemysłowej lub jakiegokolwiek prawa osoby fizycznej lub podmiotu prawnego.

6. Udział lub przystąpienie do kampanii reklamowych
Subskrybent może utrzymywać korespondencję z Reklamodawcami, którzy którzy prezentują swoje produkty w usłudze kampanii marketingowych za przyzwoleniem, lub uczestniczyć w ich kampaniach reklamowych. Taka korespondencja lub uczestnictwo w kampaniach, w tym dostawa produktów oraz świadczenie usług i dokonywanie płatności, oraz wszelkie inne zasady, warunki, gwarancje związanych z taką korespondencią lub kampaniami reklamowymi odbywa się wyłącznie pomiędzy Subskrybentem a Reklamodawcą. Firma Adclick SA nie ponosi odpowiedzialności i nie ma żadnych zobowiązań wynikających z takiej korespondencji czy uczestnictwa.

7. Warunki Ogólne
Niniejsza Umowa podlega prawu portugalskiemu, odwołując strony jakiejkolwiek kwestii spornej, będącej pochodną niniejszej umowy, do sędziów i sądów miasta Porto (Portugalia). Nagłówki klauzul niniejszej umowy są wykorzystywane wyłącznie dla wygody stron i nie mają prawnej lub umownej wartości.

8. Zmiany warunków korzystania z usługi
Ze względu na szczególne warunki korzystania z usługi, i w celu zapewnienia najbardziej odpowiedniej usługi w każdym momencie, firma Adclick SA może zmienić warunki niniejszej umowy powiadamiając o tym Subskrybenta, tak, aby mógł on zapoznać się ze zmianami na naszej stronie internetowej przed skorzystaniem z usługi kampanii marketingowych za przyzwoleniem. Nieprzerwane korzystanie z usługi kampanii marketingowych za przyzwoleniem przez Subskrybenta stanowi ratyfikację niniejszego dokumentu, z modyfikacjami i zmianami, które zostały wprowadzone.

9. Zmiany w prowadzeniu usługi
Z tych samych powodów, co wymienione powyżej, firma Adclick SA zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania prowadzenia usługi kampanii marketingowych za przyzwoleniem, w całości lub w części, wysyłając lub nie powiadomienie do Subskrybenta. Firma Adclick SA nie odpowiada ani przed Subskrybentem, ani osobami trzecimi, korzystając z przysługującego jej prawa do zmiany lub zaprzestania prowadzenia usługi kampanii marketingowych za przyzwoleniem.

10. Rozwiązanie relacji
Zarówno Subskrybent, jak firma Adclick SA mogą zakończyć usługę w każdej chwili, bez uprzedzenia, z uzasadnieniem lub nie, i taka decyzja będzie obowiązywać natychmiastowo. Firma Adclick SA nie będzie odpowiadać przed Subskrybentem, ani przed osobami trzecimi z powodu końca trwania usługi kampanii marketingowych za przyzwoleniem. W przypadku braku zgody Subskrybenta z jakimkolwiek warunkiem niniejszej umowy, lub z jakimikolwiek jej zmianami, lub w przypadku niezadowolenia z usługi kampanii marketingowych za przyzwoleniem, jedynymi sposobami natychmiastowego rozwiązania relacji są:
(1) Zaprzestanie z korzystania z serwisie;
(2) Anulowanie subskrypcji w serwisie;
(3) Powiadomienie firmy Adclick SA zakończeniu w sposób opisany w punkcie c) artykułu 1º (Opis Serwisu).
W momencie zaprzestania korzystania z serwisu, prawa Subskrybenta do korzystania z usługi kampanii marketingowych za przyzwoleniem przestają obowiązywać w sposób natychmiastowy.